Startsida Umeå kommun
Ensilage med hö

Jordbruk och odlingslandskap

Röbäcksslätten är Norrlands största sammanhängande jordbruksområde med mycket goda odlingsförutsättningar och samtidigt ett natur- och fågelområde av riks- och europeiskt intresse, som omfattas i stor utsträckning av Natura 2000-området Umedelta och slätter. Slätten är också ett öppet landskap med höga rekreations- och upplevelsevärden och ger Röbäck som by sin unika karaktär och attraktivitet.

Där finns även många kulturlämningar från en långvarig odlingsepok och expansionsområden för verksamheterna Umåker och Volvo. Dessutom präglas slätten av bebyggelse i Svidjanområdet, både jordbruksbebyggelse och de nytillkomna villakvarteren.

På Röbäcksslätten sammanfaller således värden för jordbruk, landskapsbild, bykaraktär, verksamheter och bebyggelse med värden för rekreation, natur och kulturmiljö.

Planen tryggar jordbruk och natur

Planen tryggar förutsättningarna för att bedriva ett långsiktigt hållbart jordbruk i Röbäcksområdet genom utpekande av sammanhängande jordbruksmark, bevarande av bland annat luckor/släpp mellan bebyggelse samt genom att inte föreslå tillkommande bebyggelse i lägen där ett rationellt jordbruk äventyras. Natura 2000 området hålls med planförslaget orört och dess höga rekreationsoch upplevelsevärden påverkas inte.

En fortsatt utveckling av bebyggelseområden i anslutning till södra Svidjans nya villakvarter skulle på ett olyckligt sätt ta en stor, sammanhållen och därför värdefull åkermark i anspråk med försämrade möjligheter för hållbart jordbruk som följd. Samtidigt skulle gränsen mellan byn och slätten suddas ut, vilket innebär att Röbäcks identitet som jordbruksby försvagas. Därför föreslås nya bebyggelseområden i södra Svidjan lokaliseras till två områden i enligt plankarta. Enligt plan- och bygglagen finns dock möjligheten för fastighetsägare att pröva t.ex. komplettering av fastigheter i form av enstaka lokaliseringar.

Kompensation för inanspråktagen jordbruksmark

Planens föreslagna bebyggelse på Söråkern innebär att jordbruksmark tas i anspråk. Detta mot bakgrund i ett allmänt intresse av utveckling av en lämplig stadsbystruktur med bostadsbebyggelse i form av tät bebyggelse belägen inom femkilometersstaden. Ianspråktagen mark utnyttjas till fullo. Söråkern anses inte utgöra sammanhängande jordbruksmark utan är tydligt avgränsad av Riksvägen.

Då jordbruksmark tas i anspråk finns anledning att lyfta en diskussion om kompensation. Dels för att behålla förutsättningar för långsiktigt hållbart jordbruk även i stadens närhet, dels för att möjliggöra hållbar tillväxt för Umeå. Frågan om kompensation finns aktualiserad när det gäller ianspråktagande av värdefulla naturområden medan exempel saknas för jordbruksmark. Frågan bör ändå lyftas genom utredning.

Målet bör vara en policy på kommunövergripande nivå för att kompensera för ianspråktagna jordbruksområden. Man bör utreda möjligheterna att inrätta en platsbank med förteckning över möjliga ytor som kan omvandlas/restaureras till jordbruksmark respektive naturområden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.