Startsida Umeå kommun
Röbäcksskogen

Natur, kulturmiljö och rekreation

I Röbäck finns en stark byidentitet karaktäriserad av byns långa historia, jordbruket och skogen. Röbäcksborna anger själva att det bästa med att bo i Röbäck är att bo på landet nära staden i en barnvänlig by med grönområden och lekmöjligheter. Många pekar ut Röbäcksslätten, Röbäcksskogen och Röbäcken som viktiga platser och på dessa platser sammanfaller höga värden för natur, rekreation, friluftsliv och landskapsbild. Den gamla bykärnan är viktig ur kulturmiljösynpunkt.

Planeringen av det föreslagna bostadsområdet öster om Skravelsjö tar hänsyn till de värdefulla naturmiljöerna och den övergripande strukturen i området.

Röbäcksslätten

Röbäcksslätten är ett unikt karaktärsdrag för Röbäck med mycket höga värden för natur och jordbruk liksom för rekreation, kulturmiljö och landskapsbild. Beskrivning och riktlinjer för värdena finns i avsnittet Jordbruk och odlingslandskap.

Röbäcksskogen

Ett växande Umeå har stort behov av stora sammanhängande naturområden. I Röbäck finns ett sådant mycket värdefullt område och som sedan länge varit utpekat inom planeringen. Röbäcksskogen är en sandtallskog med stora naturvärden och hög biologisk mångfald framförallt knuten till markvegetation. På grund av sin ljusa karaktär har skogen stora frilufts- och rekreationsvärden.

Området används frekvent och får en än viktigare roll när Umåkers skidområde avvecklas som följd av planeringen och byggande av Västra länken.

I dialoger, inte minst med Röbäcksbor, framhålls Röbäcksskogens stora värden med en mångfald av aktiviteter, upplevelser och funktioner.

Röbäcksskogen kan anses vara av samma dignitet som Stadsliden och Nydala friluftsområde och har kompletterande karaktär. Dessa nyttjas inte bara av närboende utan är en resurs för hela Umeås befolkning.

Friluftsområdet, som till stora delar ligger inom planens avgränsning ger möjlighet till skolskogsområden, vandring och naturupplevelser i en lättillgänglig terräng. Här finns också spår och leder för skidåkning, löpning, ridning och vardagsmotion. Området innehåller även många kulturella lämningar som gör Röbäcksområdet intressant och kulturmiljömässigt värdefullt.

Vid Röbäcks arena och Linneaskolan finns en naturlig entré och startpunkt med parkeringsplatser och servicefunktioner vilket har en utvecklingspotential.

I söder gränsar området till reservat för framtida väg och ett möjligt framtida verksamhetsområde med koppling till ett reservområde för bostäder kallat Stöcksjöliden (Översiktsplan Umeå kommun- Fördjupning för Umeå, 2011).

Umeå kommun äger en stor del av friluftsområdet men en inriktning är att övrig mark succesivt förvärvas för att säkra området för friluftsliv. För de motionsslingor som leder till angränsande områden träffas avtal med markägare.

Röbäcken, grundvattenförekomst och kulturmiljö

Röbäcken slingrar sig i ett viktigt grönt stråk genom hela Röbäck och är en bäckravinsmiljö med höga naturvärden men även erosionsrisk. Ökad tillgänglighet bör eftersträvas runt Röbäcken exempelvis i form av skötsel och vandringsstig.

Eftersom stora delar av planområdet omfattas av grundvattenförekomster i nedre Vindelälvsåsen, ska utveckling och exploatering ta hänsyn till dessa, det gäller speciellt i verksamhetsområdet i planområdets norra del.

Kulturmiljövärden i Röbäcks by inklusive Kulturmejeriet och Röbäcks källa beskrivs i delområde Röbäcks by.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.