Startsida Umeå kommun
Flygbild över Umåker

Nya verksamhetsområden

Inom planområdet finns ett sedan tidigare utpekat område för Volvo lastvagnars framtida expansion. Volvos industriområde ligger utanför planens gräns och utvecklingsmöjligheterna är på denna plats begränsade då området omfamnas av älven och bebyggelse. Expansion kan endast ske i en riktning. Det är därför av vikt att expansionsområdet kvarstår och inte äventyras.

Volvos industrimarksreserv område gränsar till travets utvecklingsområde. Travets område består av stall- och publikområde samt exempelvis hästklinik, beläget i utvecklingsområdets norra och västra del. Den södra delen utgörs av odlingsmark vilket bör beaktas vid framtida utveckling.

Som följd av Västra länkens dragning har läget för travets rakbana justerats något men ligger i huvudsak kvar i sitt läge mellan Västra länken och Grop 21. I och med beslut om Västra länkens dragning i ett yttre läge ges möjligheter att koppla ihop nya verksamhetsområden väst om Travbanevägen, med Umåkersområdet. Travet ges med den framtida dragningen av Västra länken ett framträdande läge.

Väst om Travbanevägen

Området, som består dels av plan mark längs Travbanevägen samt av grustaget Grop 21, avgränsas i väster av den planerade trafikleden Västra länken. Platsen har goda förutsättningar att utvecklas till ett sammanhängande verksamhetsstråk och som på sikt även kan utvidgas via Grop 42 och kopplas samman med Röbäcks industriområde med en intern planskild förbindelse.

Möjligheterna att utveckla Umeås övriga småindustriområden söder om älven är enligt befintlig planering begränsade. Behovet av verksamhetsmark i Umeå på älvens södra sida är stort och de områden som föreslås väster om Travbanevägen kan därför utgöra ett bra tillskott.

Den totala arean för området är ca 200 000 kvm varav gropen ca 125 000 kvm. (Grop 42 ej inräknad) De stora höjdskillnaderna nere i Grop 21 gör att kommande anläggningar måste fördelas på två huvudsakliga nivåer med en fyra meter högre platå i den norra delen. Det är inte realistiskt att förvänta sig en ”utplaning” av området, utan exploateringen måste kunna genomföras på ett sätt som begränsar hanteringen av schaktmassor. Vid etablering av verksamheter ska hänsyn tas till den grundvattenförekomst som återfinns i området är mycket skyddsvärd. Själva täkten är därför illustrerad som utredningsområde. Naturvärden finns identifierade i täkten vilket kan stå i konflikt med exploatering men utreds i detaljplan.

Gropen ger möjligheter att lokalisera fler utrymmeskrävande verksamheter hit. Beroende på nya etableringar kan det lokala vägnätet utformas efter behov men primärt kan en central genomgående lokalgata med utfarter i gropens norra och södra kant behöva byggas för att göra gropen lättare tillgänglig för tung trafik.

Verksamhetsområdet kommer att ligga helt avskilt från Västra länken men nås lätt via de planerade trafikplatserna. Västra länken passerar dock gropen i en bergskärning och gropen inramas dessutom av skogen och av travets rakbana. Området nås inte av någon kollektivtrafik. Exempelvis handel är mindre lämpligt. Områdets potential är snarare den typ av företag som redan är etablerade. Områdets läge kan locka till liknande anläggningar som inte heller störs av buller och som kan utnyttja det avskilda läget. För föreslagna verksamhetsområden mellan älv och Klabbölevägen behöver risker som erosion beaktas och planerad älvnära gång- och cykelväg säkerställas.

Röbäck är generellt ett läge som är aktuellt som ett framtida läge för ny brandstation, både i en framtida två- alternativt trekärnig struktur för brandstationers lokalisering i Umeå. Planen skapar möjligheter då stora områden längs Västra länken avsätts.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.