Startsida Umeå kommun
Del av plankarta för föp Röbäck

Röbäcks by och Skravelsjövägen

Röbäcks bys karaktär präglas fortfarande av den gamla bykärnans struktur innan laga skifte, Röbäcken och slättlandskapet som breder ut sig mot öst.

Den i öster lokaliserade gamla bykärnans vildväxta, täta struktur blir synlig i de, i form och storlek, varierande tomterna och vägnätet som underordnar sig fastigheternas läge. Den myllriga bykärnan karakteriserar byn och dess oplanerade struktur ger upphov till obebyggda ytor som tillför byrummet viktiga grönytor, naturliga mötesplatser och ger gaturummet rik variation. I kärnan återfinns även idag byns centrum med skola, kulturmejeriet och annan service samt mindre verksamheter.

Historiskt har den oskrivna planeringsprincipen varit att värna den värdefulla åkermarken från bebyggelse, vilket har varit en naturlig drivkraft för tillkomsten av en kompakt bebyggelsestruktur.

Platsbrist innebar att byggnader och gårdstun placerades nära varandra. Tomterna utformades efter behov och fick en oregelbunden form som anpassade sig till befintlig bebyggelse och byns yttre gränser. Tomterna nyttjades effektivt och endast små ytor i bykärnan där vägar korsade varandra förblev obebyggda.

Slätten som breder ut sig öster om den gamla bykärnan har med sina bördiga jordar och behovet att hålla den värdefulla marken tillgänglig varit en drivkraft för den täta bebyggelsen.

Slättens värde visar sig även i den senare tillkomna kompakta villabebyggelsen och flerbostadskvarter som breder ut sig mot väster och bort från odlingsmarken. Begränsat av skog i söder och väg i norr uppvisar byn idag en långdragen struktur där de olika kulturskikten är tydligt avläsbara.

Röbäcken har länge utgjort en naturlig gräns för bebyggelse mot söder och dess historiska betydelse speglar sig i byns namn. Bäcken, som omges av en känslig och värdefull miljö ur naturvärdessynpunkt, ligger i en ravin med naturligt uppvuxen blandskog och stigar som leder längs den.

Skravelsjövägen är den centrala trafikådran som binder samman bebyggelsen.

Förtätning

Byn är kompakt med en kulturhistoriskt värdefull miljö. All tillkommande bebyggelse och funktioner ska ske med hänsyn till byns karaktär, struktur, siluett och slätten.

I lägen där kompletterande bebyggelse kan anses lämpligt ska företräde ges åt funktioner med samhällsservice. I samband med ombyggnaden av gaturummet i utvalda stråk bör lämpligheten av mindre verksamheter som caféer, service, matställen m.m. kunna prövas i befintlig bostadsbebyggelse.

Möjligheten kan prövas att komplettera nya delen av Röbäck med bebyggelse i gränsen mot Röbäcksskogen.

Centrala funktioner

Kulturmejeriet och Röbäcksskolan i byns östra del, ICA-butiken med sitt centrala läge i byn samt Linnéskolan och Elofssonhallen i byns södra del har alla centrala funktioner och är målpunkter i Röbäck. All tillkommande bebyggelse och funktioner ska ske med hänsyn till byns karaktär, struktur, siluett och slätten.

Det finns ett antal lokala mötesplatser i Röbäck där skolan/idrottsplatsen och livsmedelsbutiken utgör de främsta, andra är Kulturmejeriet och byns lekplatser. I och med planförslaget och ökat befolkningsunderlag skapas möjligheter till att förstärka dessa befintliga mötesplatser, men även möjlighet för nya platser att tillkomma. Exempelvis kan ombyggnationen av Skravelsjövägen skapa nya platser för möten mellan människor.

Huvudentrén till byn är idag Riksvägen, vid kulturmejeriet, och har en tydlig karaktär av jordbruksby då en möts av den gamla byns småskaliga bebyggelse och jordbruk. Riksvägen föreslås fortsätta vara huvudinfart för gång- cykel och kollektivtrafiken och bör ges en medvetens gestaltning som samspelar med karaktären. Lämpliga verksamheter här är sådana som stärker platsens betydelse som en målpunkt. I och med Västra länkens färdigställande förutses en förskjutning att göras för biltrafiken in till Röbäck och huvudinfarten blir då via Härvelvägen.

Slätten

Slätten är central för byns karaktär. Se beskrivning och riktlinjer i avsnittet Jordbruk och odlingsmark.

Röbäcken

Röbäcken ska utgöra en naturlig länk mellan den befintliga och tillkommande bebyggelsen istället för att fungera som en naturlig gräns. Här finns också rekreativa värden och ambitionen är att området kring Röbäcken utvecklas och tillgängliggörs och där hänsyn tas till naturvärden och exempelvis erosionsrisk.

Övriga stråk

Utvalda stråk som leder mellan viktiga målpunkter bör utformas för att gynna en säker gång- och cykeltrafik och bättre binda samman dessa målpunkter. Stråken bör väljas med hänsyn till orienterbarhet och genhet för att främja alternativa färdsätt till bilen.

Karaktärsbildande platser

De mindre, obebyggda grönytorna, parkerna och impedimenten utgör karaktärsdrag i den rådande bebyggelsestrukturen. En utveckling och stärkning av dessa förordas med hänsyn till dess betydelse för det sociala livet. Vissa bör kunna tas i anspråk för samhällsservice.

Skravelsjövägen

Skravelsjövägen löper genom hela Röbäcks by och stöttas av funktioner som boende, förskola, verksamheter etcetera. Skravelsjövägen som huvudgata i byn bör utvecklas från en genomfartsväg till en gen och modern bygata med utgångpunkt i en säker gång- och cykeltrafik där alla trafikslag samlas.

Med intentionen att skapa ett mera sammanhängande by-/stadsrum bör viktiga noder i anslutning till Skravelsjövägen, t.ex. i höjd med ICA, framhävas genom att gaturummet ges en mera platsliknande karaktär. Åtgärder som syftar till detta har med framgång genomförts på andra platser i Europa. Detta utan att framkomligheten för de olika trafikslagen avsevärt har försämrats (se illustrationer).

Det är viktigt att att gatan gestaltas medvetet så stråket tydliggörs i sin hela längd. Lämpligheten av verksamheter som caféer, mindre verksamheter, matställen m.m. som ger liv åt gaturummet och betonar den bymässiga karaktären, bör bejakas där det anses lämpligt med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.