Startsida Umeå kommun
Snedbild över Sävar

Sävar - Nu går det att tycka till om Sävars framtid

Fram till fredag 31 augusti 2018 finns det möjlighet att lämna synpunkter på en ny fördjupad översiktsplan för Sävar. Planförslaget skapar förutsättningar för att stärka Sävars roll som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv livsmiljö i ett framtida större Sävar.

Med planförslaget ges fler möjlighet att bosätta sig och bedriva verksamhet i Sävar. Potentialen för service, folkliv och kollektiva resmöjligheter ökar med ett centralt placerat resecentrum kopplat till befintligt centrum. Här sätts även fokus på naturområden som Sävarån och Pålböleområdet och sociala värden, mötesplatser och barn och ungas perspektiv – viktiga för Sävars framtida utveckling.

Planeringen har skett i nära dialog med boende och verksamma i Sävar samt även med Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

Ta del av samrådshandlingen

Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar (PDF 13,6 MB)

Plankarta (PDF)

Det finns även möjlighet att ta del av samrådshandlingen på Sävar bibliotek från 4 juni till 31 augusti.

Lämna dina synpunkter senast fredag 31 augusti 2018

Du kan välja mellan att posta oss dina synpunkter eller fylla i webbformuläret.

Skicka post till:

Elin Lindkvist
assistent
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå

Märk kuvertet "Översiktsplan Umeå kommun – Fördjupning för Sävar".


Webbformulär
 En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till är under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Skede i översiktsplaneprocessen

Samrådsperioden är 7 maj 2018 – 31 augusti 2018.

Planprocessen översiktsplan
Kontakt

Hanna Jonsson
samhällsplanerare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 52 hanna.jonsson@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2018-06-04

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.