Startsida Umeå kommun
Snedbild över Sävar

Sävar

Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Sävar väntas växa kraftigt och planeringen för fler bostäder blir därför en viktig fråga i arbetet med den fördjupade översiktsplanen. En annan viktig fråga som kommer att påverka Sävar är dragningen av Norrbotniabanan och en eventuell station i Sävar. Även det kommer att utredas i planarbetet. Planeringen sker i nära dialog med boende i Sävar och andra intresserade samt med Trafikverket som ansvarar för planeringen av Norrbotniabanan.

Fortsatt process

Trafikverket är försenad i förhållande till ursprunglig tidplan med järnvägsplaneringen som berör Sävar (järnvägsplan Dåva-Gryssjön). För att kommunen ska kunna komma vidare med planeringen av Sävars utveckling behöver Trafikverket först klarlägga dragningen av Norrbotniabanan genom Sävar, eftersom det kommer att innebära en stor förändring av planeringsförutsättningarna. Tiden för samråd skjuts därför på framtiden och preliminär samrådsperiod den fördjupade översiktsplanen för Sävar är våren 2018.

Utställning av elevarbeten på Sävar bibliotek

Under läsåret 2016/2017 har elever på Sävar skola tillsammans med sina lärare arbetat med frågor om Sävars framtid och arbetet har pågått inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Syftet med att engagera eleverna och skolan i översiktsplanearbetet är att ta tillvara barn och ungas kunskap, idéer och frågeställningar och i slutändan få en bättre kvalitet i planeringen av Sävars framtid.

Elevernas input, idéer och tankar rör sig nära dem själva: i närmiljön, i skolan, hemmet, naturen etc. och det handlar mycket ofta om konkreta idéer om hur Sävar kan förbättras. I vidare översiktsplanearbete tar arbetsgruppen med sig vikten av att skapa goda boende- och närmiljöer är viktigt för barn i Sävar. Att Sävars karaktär till stor del består av föreningsengagemang och fritidsintressen är tydligt, vilket är en utgångspunkt i planeringen av framtida Sävar. Att idrottsområdet har stor betydelse för barn och unga i Sävar tas med i fortsatt arbete liksom behovet av att utöka möjligheterna till fritidsaktiviteter. Närheten till naturen är något som framkommit som något av det bästa med Sävar i tidigare dialoger med sävarbor och elevernas synpunkter styrker detta, vilket blir en viktig input till planeringsarbetet.

Under Mer information hittar du en sammanställning av elevernas input.

Direktiv och planavgränsning

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har den 1 mars 2016 antagit så kallade direktiv och en planavgränsning för den fördjupade översiktsplanen för Sävar. Direktiven är:

  • Planeringen ska med utgångspunkt i ett framtida stationsläge för Norrbotniabanan möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet i Sävar.
  • Sävars roll i det övergripande tillväxtscenariot ska preciseras med utgångspunkt i utvecklingsstrategierna för hållbar tillväxt.

Planavgränsningen för den fördjupade översiktsplanen för Sävar (FÖP Sävar) liksom tillväxtscenariot och utvecklingsstrategierna för hållbar tillväxt finns att läsa under Mer information.

En lång process

Arbetet med att ta fram en översiktsplan är en lång process. Det finns möjlighet att påverka vid ett flertal tillfällen. Det första formella tillfället att tycka till är under samrådet. En översiktsplan följer de formella stegen samråd, utställning och därefter antagande i kommunfullmäktige. När planen är antagen följer en process med detaljplanering (som liknar översiktsplaneprocessen) och/eller bygglov.

Skede i översiktsplaneprocessen

Prelimärt datum för samråd är våren 2018.

Planprocessen översiktsplan
Kontakt

Isak Brändström
infrastrukturstrateg/projektledare
Övergripande planering
Umeå kommun
090-16 12 44
isak.brandstrom@umea.se

Prenumerera på sidan

För att prenumerera på aktuell information, bocka för rutan, fyll i din mejladress och klicka "Prenumerera". Avsluta din prenumeration genom att klicka på "Förändra prenumerationer".

Prenumerera på utskick
Tillgängliga prenumerationer
 
 

Förändra prenumerationer

Sidan har granskats 2018-01-29

Sidans kortadress: www.umea.se/plansavar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.