Startsida Umeå kommun
Strand

Strandskydd i Umeåregionen

Nu öppnas nya möjligheter för landsbygdsutveckling. Kommunerna i Umeåregionen samarbetar kring strandskydd och har tagit fram ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen gällande strandskydd. Planen antogs av kommunfullmäktige 17 juni 2013.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa områden som kan gynna utveckling, sysselsättning och service på landsbygden. Förslaget omfattar så kallade "LIS-områden", områden för "landsbygdsutveckling i strandnära läge". I LIS-områden kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla landsbygden.

I förslaget finns också en samsyn på strandskyddsplanering i Umeåregionen, riktlinjer för att peka ut LIS-områden i Umeåregionen och riktlinjer specifika för Umeå kommun.

Ta del av planen

Strandskydd i Umeåregionen, tillägg till översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning (pdf, 5 MB)

Strandskydd i Umeåregionen, tillägg till översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning (pdf, för utskrift, 23,5 MB)

Strandskydd i Umeåregionen, yttrande efter utställning (pdf) samlade synpunkter från tidigare samråd

Skede i översiktsplanprocessen

Den 17 juni 2013 antog kommunfullmäktige i Umeå kommunen planen.

ÖPL-process
Kontakt

Pernilla Helmersson
Umeå kommun
090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se

Doris Grellmann
Umeå kommun
090-16 16 69
doris.grellmann@umea.se

Sidan har granskats 2018-09-18

Sidans kortadress: www.umea.se/strandskydd

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.