Startsida Umeå kommun
Grönområden

Målet för planeringen av grönområden är närhet till och utbud av aktiviteter och rekreation.

Strategi för grönområden

Umeå har ett unikt utbud av gröna miljöer som ger attraktiva boenden och erbjuder en mångfald av aktiviteter nära staden, lätta att nå till fots eller med cykel. En hållbar grönstruktur består av en "grön" infrastruktur som gör stadens parker och naturmiljöer tillgängliga för stadens medborgare och gynnar biologisk mångfald i stadens närhet.

Attraktiva grönområden och gröna stråk:

Social hållbarhet

När staden förtätas blir det allt viktigare att planera för och utveckla park- och naturområden med höga sociala och ekologiska värden. Gröna korridorer och stråk viktiga för att lätt kunna nå ut i naturen för att koppla av, motionera, leka och uppleva naturen under alla årstider. Gröna korridorer bidrar även till biologisk mångfald genom att underlätta spridning av djur och växter. Utformningen och bredden på gröna stråk och korridorer kan variera, men viktigt är att bevara och/eller utveckla en fungerande social och ekologisk länk mellan värdefulla grönområden. Målet är ett varierat utbud av attraktiva parker och gröna närmiljöer inom gång- och cykelavstånd. Gröna kommunikationsstråk i tätbebyggda områden är viktiga både för att koppla ihop grönområden och parker och för att underlätta för växter och djur på  landskapsnivå.

Ekologisk hållbarhet

Naturmiljöer som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden i stadens närhet sköts långsiktigt som en naturlig del av en hållbar stad. Ett rikt växt- och djurliv bidrar till naturupplevelser som har ett stort rekreationsvärde och därmed stor nytta för folkhälsan. Ett varierat utbud av gröna miljöer ska locka stadsmänniskor till fascinerande upptäckter i det gröna. Samtidigt ger en varierad natur värdefulla ekosystemtjänster, det vill säga nyttor för samhället som naturen ger som rening av dagvatten, luftrening, partikelfixering, stadsklimat, erosionsskydd och så vidare. Artrika miljöer motverkar skadedjursutbrott genom att de kan hålla livskraftiga populationer av predatorer och konkurrenter till skadedjuren, till exempel fåglar som äter växtätande insekter.

Grönområden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.