Startsida Umeå kommun

Tidigare samråd

Tidigare samråd för den fördjupade översiktsplanen för universitets- och sjukhusområdet hölls under våren 2012. Här kan läsa om och ta del av samrådshandlingen, den version av planen som var aktuell då.

I området pågår och planeras betydande investeringar i verksamheter, forskning och avancerad sjukvård och där byggs också ett nytt resecenter. Utvecklingen har lett fram till ett behov av att se över området i en fördjupad översiktsplan.

Kvartersstad längs kommunikationsstråk

Den grundläggande ambitionen med planen är att skapa utrymme och förutsättningar för ytterligare tillväxt i området. Planen innebär en successiv omvandling från ett funktionsuppdelat område till en kvartersstad med tyngdpunkt längs tre kommunikationsstråk. Ambitionen är att bygga mer stad och utveckla en stadsdel som är mer levande under dygnets alla timmar. Planen möjliggör också ny bebyggelse för verksamheter och boende på bland annat Lilljansberget, Hamrinsberget och i Nydala stad.

Gröna strukturer planeras

En utveckling av bebyggelsen i området innebär också att gröna områden måste planeras. Planen föreslår ett grönt stråk som knyter samman Mariehemsängarna och Stadsliden med Nydalasjön. Delar av planen, i huvudsak de föreslagna övergripande stråken, håller redan på att utvecklas och berörda parter har träffat särskilda avtal. Planförslaget kompletteras med hur övriga delar kan genomföras. Delar som måste diskuteras mer innan genomförande är bland annat trafiklösningar, dagvattenhantering och utveckling av gröna strukturer.

Plankartor över området

Klicka på kartbilderna och öppna en större karta (pdf).

Plankarta för universitetsstaden

Plankarta

Grönstruktur i universitetsstaden

Grönstruktur

Trafikstruktur i universitetsstaden

Trafikstruktur

Ny bussterminal och trafiklösning vid NUS

En viktig del i den fördjupade översiktsplanen för universitetsstaden är ombyggnaden av "Stråket" (se bild på huvudsidan). Stråket heter David Naezéns gata och ska bidra till att förbättra den visuella och funktionella kopplingen mellan det blivande resecentret och universitetsområdet. Det ska bli en attraktiv entré med gång- och cykelstråk, gator, bussterminal och ambulansinfart mellan Umeå Östra och universitets- och sjukhusområdet.

Läs mer om ny bussterminal och trafiklösning vid NUS

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.