Startsida Umeå kommun
Karta över biosfärområdet

Bilden visar en del av biosfärområdet. Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Om biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka 

Vindelälven-Juhtatdahka blev i februari 2015 utsedd till Biosfärområdes-kandidat av svenska MAB-kommittén. Biosfärområden är modellområden för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling och är en del av Unescos globala nätverk.

Utnämningen har föregåtts av en förstudie under 2013–2014, där möjligheterna för Vindelälvsdalen att bli ett biosfärområde enligt UNESCO:s definition har utretts. En brett förankrad önskan om att samla regionen från fjäll till kust och om att hitta nya vägar för att möjliggöra en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för området, har legat till grund för beslutet om att genomföra en förstudie och slutligen utnämningen till Biosfärområdeskandidat.

Världsnaturfonden, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och kommunerna längs Vindelälven med flera finansierar kandidatperioden 2015–2018. Projektkontor finns i Vindeln och det stora arbetet för kansliet blir att sammanställa ansökan till UNESCO om att slutgiltigt utses till Biosfärområde. Arbetet styrs av en styrelse med medlemmar från bland annat Världsnaturfonden, Länsstyrelsen Västerbotten, kommuner längs Vindelälven, samebyar, Umeå universitet, näringslivet och Skogsstyrelsen.

Kandidaturens organisation

Vad är ett biosfärområde?

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp lokala lösningar på globala utmaningar, och visa goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • att utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • att bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • att stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

Dessa ska vi tillämpa på bästa sätt, och lokal samverkan utgör en grund i det arbetet. Ett biosfärområdes utveckling bestäms nämligen helt av de företag och organisationer som bor och verkar i området.

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som bor och verkar i området. Det är också format efter de förutsättningar som råder där – just därför är varje biosfärområde unikt!

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare.

Biosfärkandidaturen Vindelälven-Juhtatdahka

Kandidaturen pågår under perioden 2015-2018. Vindelälven kommer då att fungera som ett biosfärområde och förbereder ansökan för att bli ett av Unescos biosfärområden.

Varför finns vi?

  • För att vårt område är unikt.
  • För att det finns ett stort lokalt, regionalt och nationellt engagemang samt att projekt-verksamheten i området är omfattande.
  • För att det finns en brett förankrad önskan om att samla regionen från fjäll till kust.
  • För att vi ska vara en neutral arena och kunna hitta nya vägar för att möjliggöra en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för hela Vindelälvsdalen, ett område som utgörs av Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden.

Vad gör vi?

  • Vi stöttar och inspirerar lokala aktörer i området till att arbeta mot en hållbar utveckling.
  • Vi möjliggör nya samarbeten som gynnar en hållbar utveckling.
  • Vi projekt-, eller processleder samarbetsinitiativ med syfte att stärka vårt område.
Kontakt

Johanna Gardeström
projektledare
Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka
072-559 48 93
johanna@vindelalven.se

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 45
070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Sidan har granskats 2018-08-01

Sidans kortadress: www.umea.se/biosfar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.