Startsida Umeå kommun

Projekt

Under beteckningen "projekt" finns information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, men som inte kan betraktas som detaljplaner eller översiktsplaner. Det kan gälla tidiga idéstadier eller utredningsuppdrag som behandlas i projektform.

Det kan också vara utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering. Det kan också vara sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.

Förskolan Hoppet på Ålidhem

Hoppet – ny förskola på Ålidhem

Umeå kommun bygger en ny förskola med sex avdelningar i två plan. Förskolan kommer att rymma cirka 100 barn. Klar hösten 2017.

På sikt planerar man att bygga ihop förskolan med ett nytt vård- och omsorgsboende samt förskola.
Läs mer om projektet

Samverkanshus på Älgvägen Marieberg

Samverkanshus på Mariehem
Umeå kommun bygger ett unikt hus med ytor som bjuder in till samverkan. Huset rymmer ett äldreboende med 60 lägenheter, en förskola med fyra avdelningar och ett produktionskök. Byggnaden blir den första i sitt slag i Umeå kommun. Klar hösten 2017.
Läs mer om projektet

Norra Ålidhemsskolan

Norra Ålidhemsskolan
Umeå kommun har byggt om Norra Ålidhemsskolan till evakueringsskola och samverkanshus. Byggnaden rymmer förskola, grundskola, familjecentral, föreningsliv och ett stort inomhustorg.
Läs mer om projektet

Äventyrsbadet

Badhuset Navet och
kvarteren Nanna/Mimer
Umeå har fått ett nytt badhus, Navet, i centrala stan. Badhuset ligger i kvarteret Nanna (strax intill Mimerskolan).
Läs mer om projektet

Umeå C

Umeå Central
Umeå kommun har tillsammans med andra aktörer byggt ett nytt resecentrum för tåg- och busstrafik, Umeå Central, vid järnvägsstationen i centrala Umeå. En ny gång- och cykeltunnel under järnvägen invigdes i november 2012.
Läs mer om projektet

Trafik
Umeåprojektet E4/E12
Umeåprojektet handlar om att skapa ett nytt övergripande vägsystem i Umeå, och en ny sträckning för väg E4/E12, för att skapa bättre trafikflöde, säkrare trafik och mindre miljöpåverkan.
Läs mer om projektet
Konstnärligt campus

Konstnärligt campus
Sommaren 2009 påbörjades en ombyggnad av området kring Designhögskolan och Konsthögskolan. Området ligger vid Umeälvens strand några minuters gångväg från Umeå centrum och tio minuter från Campus Umeå. Nu finns även Bildmuseet på platsen.
Läs mer om projektet

Öbacka strand

Öbacka strand
Öbacka strand är ett nytt bostadsområde håller på att skapas i närheten av sjukhusområdet och älven. Området ska bestå av drygt 500 lägenheter.
Läs mer om projektet

Sandåkerns bostadsområde

Sandåkern
Sandåkerns bostadsområde är arbetsnamnet på ett nytt kvarter som tar form på kommunala idéskisser.
Läs mer om projektet

Staden mellan broarna
Staden mellan broarna
Projektet "Staden mellan broarna" handlar om att utveckla kajområdet i centrala Umeå till en attraktiv mötesplats för umebor och besökare.
Läs mer om projektet
Kulturväven på kajen

Väven – kulturhuset på kajen
Umeå har nu ett nytt hus för kultur, Väven, i Staden mellan broarna. Huset är byggt på kajen och invigdes under kulturhuvudstadsåret 2014.
Läs mer om projektet

Godsbangården

Godsbangården
En ny godsbangård har byggts vid Västerslätt. Den ska möta ett ökat transportbehov och den trafikering som Botniabanan innebär.
Läs mer om projektet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.