Startsida Umeå kommun
Godsbangård

Ny godsbangård modernast i landet

Norrlands största och Sveriges modernaste anläggning för att lasta gods på järnväg finns i Umeå. Tillsammans med Botniabanan innebär den nya godsbangården mer än en fördubbling av möjligheterna att frakta gods på järnväg till och från norra Sverige.

Umeå ska stärka sin position som ett naturligt nav i Sveriges transportnät. Den nya godsbangården bildar en länk mellan den nya Botniabanan och det befintliga stambanenätet vidare till övre Norrland. Med den nya godsbangården kan Botniabanans kapacitet tillvaratas så att det blir enklare att lasta över gods till järnväg och så att de totala transportkostnaderna blir lägre.

Mer än fördubblad kapacitet

Med Umeå godsbangård blir kapaciteten för gods på järnväg till och från övre Norrland mer än fördubblad. Det sker genom att Botniabanan kan ta längre och tyngre tåg än den gamla stambanan som dessutom finns kvar som ett slags dubbelspår, så att hela systemet blir betydligt mindre känsligt för störningar än det hittills enda spåret.

Umeå nya godsbangård kommer både att användas för att växla om tåg och för lastning mellan tåg och lastbil. Bangården är så utformad att lastbilarna kan köra ända intill järnvägsspåren. På köpet underlättas snöröjningen. Godsbangården blir ovanlig också genom att den kommer att arrenderas av det kommunägda bolaget Inab, Infrastruktur i Umeå AB.

Godshantering flyttas

Den nya godsbangården innebär att godshanteringen flyttas ut från centrala Umeå, med positiva effekter för stadsmiljö och säkerhet. Projektet Umeå godsbangård innehåller 19 kilometer spår, 10 broar och 50 växlar. I projektet ingår också järnvägsdelen av den nya centralstationen i Umeå som invigdes 2012.

Logistikcentrum i Skandinavien

Godsbangården är tillsammans med Botniabanan, hamnen, och Umeåprojektet (ny sträckning av E4 runt Umeå), en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla Umeå till ett ledande logistikcentrum i norra Skandinavien. En av styrkorna med godsbangården är den tydliga kopplingen till Umeå hamn, och därmed också den växande mängd gods som kommer till Umeå via de så kallade kombitransporterna.

Den totala budgeten för hela projektet har varit 1 150 miljoner kronor, varav 850 miljoner för själva godsbangården. Projektet har hållit budget.

Kontakt

Bertil Hammarstedt
vd
Infrastruktur i Umeå AB (INAB)
090-71 80 00
mejl

Umeå — ett av Sveriges stora transport- och logistiknav
(broschyr, pdf, 4,7 MB)

Fakta om godsbangården

Godsbanegården innebär att:
 • kapaciteten för godshanteringen ökar
 • kapaciteten för transport Umeå—Holmsund ökar
 • godshanteringen flyttas från Umeås stadskärna
 • trafiksäkerheten ökar
 • tillgängligheten förbättras genom lokalisering till ett strategiskt läge i transportsystemen.

Godsbangården omfattar:

 • ett huvudspår
 • en mötesbangård, som också fungerar som ett extra växlingsspår
 • en godsbangård med två spår för sammansättning, sönderdelning och uppställning av godstågen
 • ytterligare ett spår som förbereds för senare rälsläggning vid behov.

Det finns tre terminalområden:

 • Kombiterminalen
 • Specialtransportterminalen (Volvo-terminalen)
 • Frilastterminalen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.