Startsida Umeå kommun
Karta över området staden mellan broarna

Karta över området "staden mellan broarna". Klicka på bilden för att se ett större format.

Staden mellan broarna

Älven som stadspark

Umeälven och dess stränder är en unik kvalitet som omhändertas i den övergripande visionen om en sammanhängande strandpromenad. Målet är att utveckla en mångfald av upplevelser genom att bygga stensatta kajer och glaciser, välskötta strandparker och besöksvärda naturparker men också att utveckla fler stråk som kan leda till älven. I Umeås klimat är årstidsväxlingarna en stor kvalitet och ska i alla projekt tillvaratas för att ge en variation av aktiviteter och upplevelser även under året.

Staden mellan broarna omfattar den del av älvsstränderna som ligger i stadskärnan, men visionen omfattar även parker och stråk på älven södra sida och upp- och nedströms centrum.

Staden mellan broarna

Parallellt med arbetet med översiktplanen pågick arbete med en mängd olika stadsutvecklingsprojekt varav ett av de viktigaste gällde stadskärnans möte med Umeälven, i ett område kallat Staden mellan broarna. 2008 beslutade Kommunstyrelsen att anta ett program för utvecklingen av detta område som innebar att vända staden mot älven och att skapa ett sammanhängande kultur och upplevelsestråk längs älven som baserades på mötesplatser och en mångfald av aktiviteter. Programmet delade in området geografiskt men framförallt gjordes en tematisk uppdelning som skulle ligga till grund för utformning av de olika delarna och säkerställa att den eftersträvade variationen i upplevelser och aktiviteter verkligen uppnåddes.

Visionen som blev verklighet

Sommaren 2015 har visionen i stora delar genomförts. Här kan du läsa om genomförandet och den ursprungliga visionen för de olika delarna av Staden mellan broarna:

Ung och aktiv är området som ska ge energi, kreativitet och mångfald. I västra delen av området i och kring nuvarande Hamnmagasinet finns en mängd verksamheter med och för unga kommuninvånare. Området har utvecklas som en mötesplats för Umeås alla unga. 2010 invigdes Sparken, en aktivitetspark för skateboard, BMX med mera och 2013 färdigställdes Broparken, en modern stadspark med aktiviter som stadsodling, snowboard och parkour. Samtliga delar inom Ung och aktiv har både före, under och efter omgestaltningen baserat sig på dialog och samråd med ett stort antal grupper framförallt unga.

Liv och lust är den flexibla aktivitetsplatsen som kan anta många spännande skepnader året om. Platsen tål livliga aktiviteter året om som marknader, rockkonserter eller tillfälliga planer för idrott och lek. Målet har varit ett älvsnära torg, men redan sommaren 2015 började ytan användas för olika mindre och större evenemang som inte är möjliga eller lämpliga att genomföra i de ömtåligare parkerna.

Väven

I Väven, Umeås nya plattform för kultur och upplevelser, flätas människor och idéer samman, därav namnet. Här hittar du Umeå stadsbibliotek på tre våningsplan, Kvinnohistoriskt museum, flera skaparverkstäder, filmsalar och en massa annat.

Rådhusparken

Rådhusparken ska även i fortsättningen vara vardagsrummet och finrummet i stan. Rådhusparken och parkdelen närmast Rådhuset ska vidareutvecklas med stor hänsyn till parkens kulturhistoriska värden och respekt för parkens funktion bland annat dess stora värde som grön mötesplats i centrala Umeå.

Rådhusparken är en viktig plats i stadens möte med älven, det är här Rådhusesplanaden som sträcker sig från järnvägsstationen och Järnvägstorget via Rådhustorget och Rådhuset möter älven och promenadstråket. Utsikt, älvskontakt och ett välgestaltat möte med älven är viktiga mål för Rådhusparken.

Den första etappen av Rådhusparken, det älvsnära parktorget, har byggts om och blev klar sommaren 2014. Hösten 2015 påbörjas renovering av den övre delen av parken och den beräknas vara klart försommaren 2016. Parkytorna närmast Rådhuset kommer att byggas om i samband med att Rådhustorget byggs om från våren 2016 och framåt.

Lugn och ro är platsen för alla som söker en andningspaus, en grönskande oas på älvens strand. Målet har varit en park med en blandning av avskildhet och öppenhet och med en kvalitet och detaljrikedom som kan fungera som en föränderlig inspirationskälla för park och trädgårdsskapande i norra Sverige. En tillåtande plats med blommor, lek och gärna caféverksamhet ska utgöra en kontrast till den mer representativt utformade Rådhusparken alldeles intill. Lugn och ro ska vara en attraktiv plats året om, men också en viktig länk till parker och strandområden nedströms centrala staden. Ombyggnationen av Årstidernas park är klar och den öppnades för besökare försommaren 2015.

Staden mellan broarna 2016

När Rådhusparkens övre del färdigställs hösten 2016 är alla parker inom Staden mellan broarna klara. Det som återstår är Skeppsbron (tidigare Liv och Lust).

Visonen om projektet

Projektet "Staden mellan broarna" handlade om att utveckla kajområdet mellan Kyrkbron och Broparken i centrala Umeå till en attraktiv mötesplats för umebor och besökare. Kommunen hade det samlade planeringsansvaret och involverade övriga berörda fastighetsägare i projektet.

Mål med projektet:

  • vända staden mot älven
  • skapa mötesplatser, aktiviteter och upplevelser
  • sammanhängande stråk
  • skapa mångfald av aktiviteter
  • samverka med fastighetsägare
  • skapa ett Kulturens centrum
  • etappvis utveckling
  • öppen dialog
Mer information

Läs mer om de ombyggda parkerna:

Sparken

Broparken

Årstidernas park

Sidan har granskats 2016-01-19

Sidans kortadress: www.umea.se/stadenmellanbroarna

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.