Startsida Umeå kommun

Avgifter

Avgifter för prövning

För prövning av tillståndsansökningar och anmälan enligt miljöbalken tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut avgifter. Avgiften finns till för att den i så stor utsträckning som möjligt ska täcka nämndens kostnader med ett ärende.

Ansökan/anmälan

Avgift

Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett, dimensionerad för upp till 25 personer, med utsläpp i mark eller vatten

4 865 kr

Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett, dimensionerad för mer än 25 men mindre än 200 personer, med utsläpp i mark eller vatten

7 784 kr

Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett med anslutning till sluten tank

2 919 kr

Anmälan/ansökan om inrättande av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten

2 919 kr

Anmälan om ändring av avloppsanläggning

Timavgift

Ansökan om eget omhändertagande av slam

- anläggning med ansluten vattentoalett
- anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten

    

1 946 kr
   973 kr

Ansökan om förlängt tömningsintervall

   973 kr

 

Miljösanktionsavgift

Den 1 januari 2007 infördes en miljösanktionsavgift på 3 000-5 000 kr (SFS 1998:950) för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning. Det gäller även för den som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Kontakt

Nina Stenbacka
090-16 16 93

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

Angelica Frykholm
090-16 16 19

mhn@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.