Startsida Umeå kommun

Områden med olika skyddsnivåer

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd ligger betoningen på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Enligt dessa råd är det upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det ska ställas strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå.

Behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd. En skälighetsavvägning ska alltid göras när man bedömer vilka reduktionskrav, det vill säga graden av rening, som ska ställas.

Läs mer i vår informationsfolder som du hittar under Mer information.

Skyddsnivåer

Miljö- och hälsoskydd har i mer än 20 år bedrivit miljöövervakning i sjöar och vattendrag inom Umeå kommun. Resultaten från de kemiska och fysikaliska undersökningarna har använts som ett underlag för att ta fram en skyddsnivåkarta för enskilda avlopp.

I tabellen nedan kan du se vad som gäller för hög respektive normal skyddsnivå. Dessutom tillkommer vattenskyddsområden som i de flesta fall omfattas av särskilda bestämmelser. 

På kartan över skyddszoner kan du se vad som gäller för området där din fastighet ligger. Du hittar länken till kartan under Mer information. På kartan kan du söka med hjälp av gatunamn och zooma in och ut. Placera mus-pekaren över aktuell zon alternativt symbolen för badplats så hittar du mer information.

Zon röd - Vattenskyddsområden

Inga ytterligare anordningar för infiltration av avloppsvatten från hushåll får anläggas. Andra anordningar för rening för bad-, disk- och tvättvatten och/eller WC-avlopp får endast anläggas efter tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Samtliga anordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå.

Zon lila - Områden kring känsliga sjöar och kuststräckor

Alla avloppsanordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå med avseende på fosfor.

Badplatser

Generellt gäller kraven för hög skyddsnivå inom en radie på 100 meter. Om det finns en vattendelare på närmare avstånd inom 100 metersgränsen så sätts gränsen där istället. Det görs en bedömning i varje enskilt fall. Ta kontakt med Miljö- och hälsoskydd för mer information.

Kontakt

VA-rådgivare

Hans Sandberg
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se

Miljöinspektörer

Nina Stenbacka
090-16 16 93

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

Angelica Frykholm
090-16 16 19

mhn@umea.se

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet här

Karta över skyddszoner

Här kan du se vad som gäller i olika områden i kommunen.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.