Startsida Umeå kommun

Områden med olika skyddsnivåer

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd ligger betoningen på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Enligt dessa råd är det upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det ska ställas strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå.

Behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd. En skälighetsavvägning ska alltid göras när man bedömer vilka reduktionskrav, det vill säga graden av rening, som ska ställas.

Läs mer i vår informationsfolder som du hittar under Mer information.

Skyddsnivåer

Inom skyddsområden för dricksvattentäkter gäller särskilda krav

Inga ytterligare anordningar för infiltration av avloppsvatten från hushåll får anläggas. Andra anordningar för rening för bad-, disk- och tvättvatten och/eller WC-avlopp får endast anläggas efter tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Samtliga anordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå.

Badplatser

Högre skyddskrav kan också komma att ställas på avloppsanordningar inom en radie på 100 meter från vissa offentliga badplatser.

Kontakt

VA-rådgivare

Hans Sandberg
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se

Miljöinspektörer

Nina Stenbacka
090-16 16 93

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

mhn@umea.se

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet här


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.