Startsida Umeå kommun

Områden med olika skyddsnivåer

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd ligger betoningen på anläggningarnas funktion istället för deras konstruktion. Enligt dessa råd har det fram tills nu varit upp till miljö- och hälsoskyddsnämnden i respektive kommun att bedöma i vilka områden i kommunen som det ska ställas strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå. I kommande föreskrifter om små avlopp förväntas enkla och robusta lösningar förordas framför teknikkrävande avloppslösningar för enskilda hushåll.

Behoven av rening kan variera i landskapet, både utifrån hälsoskydd och miljöskydd. En skälighetsavvägning ska alltid göras när man bedömer vilka reduktionskrav, det vill säga graden av rening, som ska ställas.

Läs mer i vår informationsfolder som du hittar under Mer information.

Skyddsnivåer

I Umeå kommun har tidigare strängare reningskrav, det vill säga hög skyddsnivå, gällt på ett flertal platser, men på grund av förväntade ändrade krav gäller för närvarande normal skyddsnivå i Umeå kommun, förutom inom skyddsområden för dricksvattentäkter.

Inom skyddsområden för dricksvattentäkter gäller särskilda krav

Inga ytterligare anordningar för infiltration av avloppsvatten från hushåll får anläggas. Andra anordningar för rening för bad-, disk- och tvättvatten och/eller WC-avlopp får endast anläggas efter tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Samtliga anordningar måste klara kraven för hög skyddsnivå.

Badplatser

Högre skyddskrav kan också komma att ställas på avloppsanordningar inom en radie på 100 meter från vissa offentliga badplatser.

Kontakt

Kristina Hägglund
090-16 16 92, 070-546 16 92

Nina Stenbacka
090-16 16 93, 073-500 33 24

Erik Nilsson
090-16 16 99, 073-067 16 99

mejl

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet här


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.