Startsida Umeå kommun

Så här söker du avloppstillstånd

I vårt flödesschema kan du se de olika stegen i en avloppsansökan/anmälan.

Bra att tänka på

  • Undersök vilka förutsättningar som finns på platsen. T ex: avstånd ner till grundvattnet och grundvattnets strömningsrikting, markförhållanden (vid infiltration), avstånd till dricksvattentäkter, avstånd ner till berg med mera. Dessa undersökningar kan man som sökande göra själv men vi rekommenderar att man tar hjälp av någon med fackkunskaper.

  • Välj en lämplig avloppslösning utifrån platsens förutsättningar. Läs om olika avloppslösningar i vår folder "Planera för avlopp" eller på Avloppsguidens webbplats. Länkar hittar du i högerspalten under Mer information. 

  • Fyll i ansökningsblankett och bifoga allt material som står angivet på blanketten.

  • Skicka in ansökan till Miljö- och hälsoskydd.

  • Ärendet handläggs. Om ansökan inte är komplett så begär handläggaren komplettering. Handläggningstiden är högst 25 arbetsdagar om ansökan är komplett. Under den tiden gör handläggaren också ett besök på platsen för den tänkta avloppsanläggningen.

  • När ansökan är komplett och den planerade anläggningen kan godkännas av Miljö- och hälsoskydd utfärdas tillstånd.

  • Efter tillståndsbeslut skickas en faktura för handläggningen.

  • När anläggningen är färdig att användas ska du skicka in kontrollplanen som bifogas tillståndet, tillsammans med fotodokumentation.

  • Under arbetets gång ska väsentliga delar i anläggningen fotodokumenteras. På fotona ska det framgå anläggningens läge på fastigheten. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna översiktligt bedöma läggningsdjup, anläggningsyta, typ av grusmaterial i bädden samt tjocklek på grusmaterial.

 

Tänk också på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren!


Kontakt

VA-rådgivare

Hans Sandberg
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se

Miljöinspektörer

Nina Stenbacka
090-16 16 93

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

Angelica Frykholm
090-16 16 19

mhn@umea.se

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet här

Avloppsguiden
Avloppsguidens webbplats - Här finns information om enskilda avlopp, både reningstekniker och lagstiftning.

Information om entreprenörer
Här kan du hitta information om utbildade entreprenörer/konsulter.

Företag som utför siktanalyser
Här finns exempel på företag som utför siktanalyser på jordprov

Digital blankett för ansökan

Vi vill gärna att du skickar din anmälan/ansökan digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen.
Välj Miljö- och hälsoskydd och Avlopp

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.