Startsida Umeå kommun

Ny strategi för utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunfullmäktige har antagit en ny VA-strategi. Den beskriver var och när utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp bör ske under den närmaste tioårsperioden. Läs mer om strategin och vad den innebär här på webbplatsen.

Kommunen höll ett första informationsmöte på torsdag 15 december. Fler informationsmöten planeras i de först berörda områdena under våren 2017.

Hur har strategin tagits fram?

Ungefär hundra områden har bedömts. Varje område har klassificerats utifrån miljö, bebyggelse (inklusive tillväxtplaner) och tekniska aspekter. Störst betydelse har tillmätts miljöaspekterna.

Man har undersökt förekomsten av ämnen som påverkar vattenkvaliteten (fosfor, kväve, bakterier och andra smittspridande ämnen samt miljögifter och andra kemikalier), skydd av dricksvattentillgång, badvattenkvalitet, ekologisk
känslighet för övergödning samt ekologisk status på sjöar, vattendrag och havsvikar. Utöver miljöbehoven har prioriteringar också gjorts på basis av förväntad efterfrågan vid nyexploatering eller omvandling från fritidhus
till permanentboende.

Prioritering av områden för utbyggnad

Bedömningen har utmynnat i att geografiska områden prioriterats i A-, B- och C-områden. Avsikten är att A-områdena ska införlivas i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp under de närmaste tio åren, B-områden på lite längre sikt och C-områden på mycket lång sikt. De prioriterade A-områdena är Ostnäs, Norrmjöle-Sörmjöle, Täfteå och Sand-Tuvan. Exakta gränser för områdena är inte fastlagda.

Kontakt

Hans Sandberg
VA-rådgivare
Umeå kommun
090-16 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.