Startsida Umeå kommun

Svar på insändare i VK om avgift för vatten och avlopp

Med anledning av insändaren i VK med signaturen "Oroliga Sörmjölebor" har Umeå kommun skickat in ett svar till Ordet fritt-redaktionen. Insändarsvaret publicerar vi även här.

Torsdagen 15 december höll Umeå kommun ett informationsmöte angående ny VA-strategi och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs kusten. Vi berättade då att det är helt nödvändigt att vi kommer tillrätta med övergödningsproblematiken längs våra kuster. Utsläpp från hushåll i exploaterade områden längs kusterna är ett stort miljöproblem och gör vi ingenting kommer områdena på lång sikt inte heller fortsätta att vara lika attraktiva. I strategin utpekas fem geografiska områden som prioriterade: Täftefjärden, Ostnäs, Sörmjöle, Norrmjöle och Sand-Tuvan. Vi informerade också om att anslutningsavgiften inte ännu är bedömd.

Inga beslut om VA-taxans storlek

I tisdagens VK skrev signaturen Oroliga Sörmjölebor att kommunen beslutat att avgiften för planerade VA-anslutningar i Sörmjöle blir 500 000 kr per fastighetsägare. Det finns inte något beslut om VA-taxans storlek och inte heller något underlag som pekar i den riktningen. I andra kommuner som genomfört liknande projekt för att skydda sina kustvikar från utsläpp av gödande ämnen och bakterier har kostnaden varit lägre än så.

Viktigt att gå ut med information i god tid

Jämställdhetsutskottet gjorde ett medskick till fullmäktige inför beslutet om VA-strategi (28 november 2016) för att, ur ett jämlikhetsperspektiv, uppmärksamma risken att människor som väljer att flytta till dessa områden av ekonomiska skäl sedan kan få en hög avgift för VA-anslutning. De exempel på huspris (700 000 kr) och anläggningsavgift för VA (500 000 kr) som angavs var inte baserat på något specifikt underlag. I övrigt var medskicket från jämställdhetsutskottet att det är viktigt att nå ut med information till alla berörda så snart det finns underlag för ny anslutningsavgift.

Vi som arbetar med projektet är av samma åsikt. Men arbete återstår innan kommunen kan ge klara besked om exakt tidplan och om hur kostnaden för utbyggnaden ska fördelas. Taxan för VA-anslutning blir ett politiskt beslut och så snart det finns ett beslutsunderlag för fullmäktige att ta ställning till kommer vi att informera allmänheten om detta. Vi kommer också att återkommande informera om VA-utbyggnaden vid informationsmöten, via e-post och på kommunens webbplats, www.umea.se/vastrategi.

Hans Sandberg
VA-rådgivare/VA-koordinator
Umeå kommun

Kontakt

Hans Sandberg
VA-rådgivare
Umeå kommun
090-16 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.