Utskrift från umea.se (Dokumentet senast ändrat 2007-02-08)

Glossary

Commonly used words translated to English.
See also: Swedish-English and English-Swedish Dictionary
Swedish English
anslag budgetary allocation
anställd employed
ansökan application
arbete work, labour, employment
arbetsmarknad labour market
avdelning department, division, section, unit
barnomsorg child daycare
bidrag grant, subsidy, allowance
bilaga appendix
blankett form
bygglov building permission
byggnadsnämnd planning and building committee
chef head, manager, director
daghem pre-school
detaljplan detailed local development plan
enhet unit
fritidsgård youth recreation centre
fritidsnämnd recreation and leisure activities committee
fritidsförvaltning recreation and leisure activities administration
funktionshinder disability
färdtjänst transportation services for the disabled
för- och grundskoleförvaltning pre-school and compulsory education administration
för- och grundskolenämnd pre-school and compulsory education committee
föredragningslista agenda
förskola pre-school
förtroendevald elected representative
förvaltning administration
grundskola compulsory (9-year comprehensive) school
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd upper secondary school and adult education committee
gymnasieförvaltning upper secondary school administration
gymnasieskola upper secondary school, high school, sixth-form college
interpellation question
jämställdhetsutskott equality committee
kansli administrative services department
kommun municipality, local authority, city, town
kommunalråd municipal commissioner, mayor
kommundel municipal district
kommundirektör chief executive officer, city manager
kommunfullmäktige municipal council, city council
kommunstyrelse municipal executive committee
konsumentrådgivning consumer guidance
kulturförvaltning cultural affairs administration
kulturnämnd cultural affairs committee
ledamot member
miljö- och hälsoskyddsnämnd environmental health committee
motion proposal
mål goal, objective, target, aim
nämnd committee
näringsliv industry and commerce
offentlig public
omsorg care
ordförande chairman
organisationsnämnd direct services organizations committee
personal staff, personnel
protokoll minutes
redovisning account report
rektor principal, headmaster
rektorsområde school management area
revision audit
samhällsservice community services
samhällsbyggnadskontor community planning office
sammanträde committee meeting
servicekontoret the service department
socialförvaltning social services and welfare department
socialnämnd social services committee
socialtjänst social services
stadshuset city hall
stadsledningskontor the city managers office
styrdokument control document
tillgänglighet accessibility, availability
tjänst service, post
tjänsteman civil servant, official
upphandling procurement
utbildning education
utredning investigation, report
utskott committee
utveckling development
valnämnd municipal electoral committee
verksamhet activity, operations, undertaking
äldreomsorg care of the elderly
öppettider hours of service
överförmyndare chief guardian
översiktsplan general outline plan