Startsida Umeå kommun

VIVA Maahtoejarnge

VIVA Kompetenscentrum

VIVA Maahtoejarnge bïhkedimmine, introduksjovnine, geerveööhpehtimmine jïh barkoemaarhnine Upmejen tjïeltesne. VIVA barkoe- jïh praktihkesijjieh vuesehte, rååresje jïh barkoe-ohtsedæjjide ovmessie barkoeh jallh lohkememh faala guktie dah maehtieh barkoem åadtjodh. VIVA tjïelten giesiebarkoeh jïh praktihkesijjieh learohkidie gietedalla. VIVA aaj prosjekth juhtede mij sjïere dejtie giej lea vueliehkåbpoe ööhpehtimmie, sijsevuajkajidie jïh svihtjeme-heaptojidie.

Jeenebh bïevnesh


VIVA Kompetenscentrum, telefovne: 090-16 10 00 (viksele)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.