Startsida Umeå kommun

Årromesijjienummeresjilth

Adressnummerskyltar

Gåetie årroemesijjienummerinie desnie galka sjïere årromesijjienummeresjiltem årrodh. Dïhte galka sjiehteles sæjjan jïh jollese gåetien oksen lihke biejedh. Sjilte galka vååjnoes årrodh destie geajnoste  jallh byjjes sijjeste maam årromesijjienummere vuesehte. Gåetien aajhtere galka sjieltem bæjjese biejedh jïh dan dïedte lea dam aelhkies lohkedh.

Jeenjebh bïevnesh


Geajnoeh jïh såafoesijjieh, telefovne: 090-16 14 61

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.