Startsida Umeå kommun

Beapmoeh jïh jovkemsh

Livsmedel

Upmejen tjïelte beapmoeh- jïh jovkemshgïetedallemem vååksje g.j. beapmoehsijjieh jïh bovrh juktie upmejenåålmegh gelkieh åestedh beapmoeh jïh jovkemsh dåajvoehtamme kvalijtehtem jïh sueteste vaarjelidh jïh jeatjah vuekieh beapmoeh  jïh jovkemsh mah ij leah buerie. Juktie beapmoeh lea dan stoerre bielem gåetiej maaksomistie tjuara krievedh buerie eerlege, kvalijtehte jïh hygijene. Jis ij vaarem fuakh dan gaavhtan v.g. dan fæjloedimmie jallh ij buerie maejstieh dellie byöroe voestes gaavhtan bovrem bieljelde. Daamtaj åesine latjkane. Mohte jis beapmojste jallh jovkemistie skiemtjes sjædta jallh såvma desnie ij leah buerie hygijene, byjreske- jïh healsoevaarjelimmiem bieljeldh.

Jeenjebh bïevnesh


Byjreske- jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.