Startsida Umeå kommun

Bïgkemeluhpie jïh bïgkemetjaalasovveme

Bygglov och bygganmälan

Dallah-maasten gaajhkem bïgkemem bïgkemeluhpiem daarpesje. Bïgkemeluhpiem aaj daarpesje gosse gåetien åtnoem jeatjahdahta. Tjïelte raeriem jïh bïevnesh vadta rååresjadteme njoelkedassijgujmie, guktie gåetiem haammoedidh. Naan unnebe darjomh eah bïgkemeluhpiem daarpesjh, jïh aaj såemies bïgkemedarjomh voenine. rijvemeluhpie jïh maarhkeluhpie leah jeatjah luhpide maam maahta daarpesjidh. Aaj gåerede bïgkememoenehtsen åvtelbodtidïjrem orrebiejeme bïgkemh gihtjedh jïh aaj nænnoestimmieh gaedtievaarjelimmiedispensem jïh vaarjelimmierommedïjrem.

Bïevnesh jïh faalaldahke


Ohtsedimmieh bïgkemeluhpide, bïgkemetjaalasovvemidie jïh rijvemesovvemidie telefovnine 090-16 13 61, jallh ohtsedimmiem Blankettbanken´istie veedtjh (faalaldahke sveerjen gïelesne) www.umea.se. Jeenjebh bïevnesh soejkesjh, njoelkedassh jïh jis kultuvrevierhtieh, bïgkemeluhpiegïetedallijem bieljeldh.

Jeenjebh bïevnesh


Dåastove, telefovne: 090-16 13 61
Rihpes: aarkhbiejjieh ts. 08.00—17.00 (beapmoegaptjeldihkie ts. 12.00—13.00)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.