Startsida Umeå kommun

Daelvien geajnoesjïekedimmie

Vägunderhåll vintertid

Upmejen tjïelten ulmieh lelah geajnoeh jïh vaadtseme- jïh syhkelegeajnoeh edtja vihties årrodh dejtie gie dejtie nuhtjieh. Mohte ij jis alvas vearoldetsiehkeste dåeriesmoerh dorje.

 

Jeenjebh bïevnesh


Geajnoeh jïh såafoesijjieh, telefovne: 090-16 14 61

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.