Startsida Umeå kommun

Gåetien sisnie byjreske

Inomhusmiljö

Gåetiej sisnie byjreske maahta båajhtode årrodh jïh mijjen healsoe dæjpa jallh mijjieh destie skiemtjes sjïdtebe. Maahta v.g. lapsoe, goehpe, båssoe jallh båajhtoeh temperatuvre. Gosse gåetien sisnie byjreskem laejhtedh, voestes gåetien aajhterem bieljeldh. Jis dïhte ij maehtieh viehkine årrodh dellie byjreske- jïh healsoevaarjelimmiem bieljeldh, mij dam lihkebe goerehte jïh laakh jïh njoelkedassh viehkine maahta krievedh dah dåeriesmoerh gïetede.

Jeenjebh bïevnesh


Byjreske- jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.