Startsida Umeå kommun

Jovkemetjaetsie

Dricksvatten

Mahte gaajhkh upmejenåålmegh leah tjïelten tjaetsievierhkem meatan. Vakin (tjïelten bolage) dah tjïelten tjaetsievierhkh jåhta jïh tjïelte tjaetsiem vååksje programmij mearan jïh krinsevierhtieh buerie tjaetsiekvalijtehtem årroeh. Tjaetsie tjaetsievierhkijste ij ajve jovkemidie jïh beapmoejurjiehtimmide utnieh — seamma tjaetsie maam lihtieh jïh vaarjoeh bissedh jïh ohtjegåetide utnieh. Forslunda, mij dïhte stööremes tjaetsievierhke, destie båata medtie 90 procenth tjïelten daarpoeh jovkemetjaetseste. Tjaetsie mij Forslundeste båata lea dan buerie kvalijtete. Jovkemetjaetsie båata våarometjaetseste maam aelhkies gietedimmien tjïrrh jåhta ruevtieh destie vaalta jïh pH-vierhtem bijjede. Tjaetsesne dan vaenie bakterijh juktie ij daarpesjh dïsse klorem biejedh.

Voenesne jïh eejehtsdajvine tjaetsie sjïere prutneste båata jallh jis jeenebh gåetieh seamma prutneste.

Maahta aaj buerie daejredh tjaetsiem lea myövhkes, jïh destie båata ij daarpesjh jeenjebe bisseme- jallh sjyökememiedtelh biejedh goh vueliehkommes åesiem maam pahkesne tjåådtje. Byjresken åvteste ij edtjh jeenjebe biejedh juktie jeenjebem johkide, jeanojde jïh jaevride båata.

Jeenjebh bïevnesh

Vakin, telefovne: 090-16 19 00, e-påaste: kundservice@vakin.se
Byjreske jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.