Startsida Umeå kommun

Luajhtemh

Avlopp

Staare jïh dah stuerebe voenh leah tjïelten luajhtemh meatan. Stööremes luajhtemhvierhke lea Ön´esne, gaskoeh Upmejen jeanosne. Jollegraadh reejnemen mænngan dam jeanoen stræjmese luajhta. Dïhte mij aajmene reejnemen mænngan pelleterieh jïh bååstide eatnemasse gjöödselinie åtna.

Voenesne jïh eejehtsdajvine daamtaj tjuara sjïere luajhtemh öörnedh. Tjaetsieohtjegåetide (WC) edtja dellie byjreske- jïh healsoevaarjelimmie moenehtsen luhpiem ohtsedidh. Dah raeriestæjjah byjreske- jïh healsoevaarjelimmie moenehtsisnie dan mænngan goerehtieh maam destie båata jïh guktie dïhte soejkesje byjreskem dæjpa, v.g. jis naan dåeriesmoerh destie sjïdtieh, tjaetsiem deejrehte. Daamtaj dejtie haammode laejriejuakame golme kammarh gusnie luajtemhtjaetsiem reejnie. Reejnemen mænngan tjaetsiem eatnamasse filtrere. Gosse ohtsedimmiem gietede dan åvteste tjuara maeksedh.

Jis gyhtjelassh tjïelten luajtemh, Vakin´m bieljeldh. Jis gyhtjelassh sjïere luajhtemh, byjreske- jïh healsoevaarejelimmiem bieljeldh.

Jeenjebh bïevnesh

Byjreske- jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97
Vakin, telefovne: 090-16 19 00, e-påaste: kundservice@vakin.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.