Startsida Umeå kommun

Sjïekedimmie, sorhpegïetedimmie

Renhållning, avfallshantering

Siebredahkebïgkemekontovre, byjreske- jïh healsoevaarjelimmie edtjieh giehtjedidh guktie sorhpegïetedimmien systeme jåhta. Praktijhken barkoem Vakin dorje, tjïelten bolage tjaetside jïh sorhpegïetedimmide. Sorhpegïetedimmien leah dovne sorhpeveedtjeme systeme jïh bååstideåtnoe systeme. Sorhpem gåeteste veedtjie, daamtaj fierhten våhkoen våhkoe gaskesne. Åesiem maam sorhpeveedtjemem åvteste maaksa lea våaroemeåesie jïh aaj man löövles sorhpem lea gosse dam veedtjeme. Sorhpem vïekesje juktie sæjhta jeenjebh gelkieh sorhph juekedh jïh vihth nuhtjedh. Dah sorhph mah veedtjie Dåva kreptiebaahkevierhkese, noerhtelen Upmeje, vuaja gusnie dejtie buala jïh maajehtsbaahke sjædta jïh el-raavnije aktem dejstie veartenen radtjoes vierkeste.

Sorhpeste bååstideåtnoe lea bååstideåtnoecentralh, bååstideåtnoestasjovnh jïh byjreskestasjovnh. Dejtie gåetide jïh ij barkoejielemidie. Jis gåetieaajhtere dellie maahta aaj veeljedh jis sæjhta beapmoehsorhph sorhpeste juekedh. Dama provne sorhpebæhtose beaja jïh Vakin dam veedtjie jïh destie biogasproduksjovne sjædta. Maahta aaj beapmoehsorhph gåetesne komposteredh jïh destie buerie muelhtie åådtje. Komposterijesijjieh galka Upmeje tjïelten tjaalasåvva, byjreske- jïh healsoevaarjelimmie, telefovne: 090-16 16 97. Desnie aaj maahtah jeenjebh bïevnesh åadtjodh jïh raerieh guktie dam darjodh.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.