Startsida Umeå kommun

Vualkemefaalaldahke

Färdtjänst

Dïhte gie svihtjeme-heaptojinie lea geerve byjjes vualkamigujmie vuelkedh galka dan guhkiem goh gåerede vualkemefaalaldahkine vuelkedh. Ohtsedæjjan svihtjeme-heaptoem jïh guktie maahta vuelkedh dam nænnoste, ij man gellien aejkien dam daarpesje, man guhkies tjöödtjeme-sæjjan jallh man åvteste sæjhta vuelkedh. Dïhte svihtjeme-heaptoe edtja unnemes govhte askh ryöhkedh åvteli vualkemefaalaldahkem åadtjodh.

Jeenjebh bïevnesh


Vualkemefaalaldahke, telefovne: 090-16 10 14

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.