Startsida Umeå kommun

Dåarjoe jïh såjhtoe svihtjeme-heaptojidie

Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning

Datne gien lea svihtjeme-heaptoje mestie geerve dov beajjetjen jielemem buektehth maahtah dåarjoem sosiaaletjeanadimmeste ohtsedidh. Gosse viehkiem ohtsedh dellie pryövemem dorje gosse sosiaaletjeanadimmie nænnoste jis dov lea reakta viehkiem jallh ij. Datne maahtah dååpmestovlese laejhtedh jis dåarjoem ohtsedih jïh idtji dam åadtjoeh.

Viehkiem jis daarpesjh maahtah g.j. årrodh:

  • Viehkie gåetesne jallh persovnijen viehkiem dovne praktijhkeles aatide jïh persovnijen såjhtoe
  • Gaskesadtijealmetjem jis sosiaalen gaskesadtijh daarpesjh
  • Dåeriedimmiehoksehtimmie naaken datnem dåerede darjomh gåetien ålkoelisnie
  • Viehkiem gåetesne jallh boelhketjeårromesijjesne jis datnem lihkemes fuelhkieh sujhtedh
  • Årromesijjie sjïere årromesijjesne datnese gie jeenje dåarjoem jïh viehkiem daarpesjh jïh dutnjien geerve gåetesne årrodh
  • Nosselimmieh jïh darjomh biejjegen
  • Viehkie jearsoes gåetesne damtedh larmen tjïrrh juktie viehkiem åadtjoeh jis daarpesjh.

Jeenjebh bïevnesh


Sosiaaletjenadimmien dåastovem bieljeldh telefovne 090-16 10 02.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.