SÖK

Erika Viklund

Erika Viklund

Erika höjer beredskapen

Erika Viklund är säkerhetssamordnare och jobbar med att stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera samhällsstörningar. Det är ett utredningsarbete som handlar om kommunens övergripande krisberedskap, men hon är också ett stöd för kommunens verksamheter i deras arbete med planering och beredskap.

Erika jobbar på säkerhetsenheten, en del av Brandförsvar och säkerhet. På avdelningen hanteras flera områden, till exempel riskhantering, civilt försvar, försäkringsfrågor, hot och våld, säkerhetsskydd och krisberedskap.

– Jag hjälper kommunens verksamheter att identifiera risker och områden där verksamheten är sårbar. Vilka konsekvenser kan till exempel ett långvarigt elavbrott få och hur kan vi planera för att hantera det på bästa sätt, säger Erika.

God planering och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö när om oönskade händelser skulle inträffa. Därför har en generell plan tagits fram, riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering. Riktlinjerna ska gå att använda vid olika typer av händelser.

Spännande och utmanande jobb

Att Erika skulle jobba med krisberedskap var inget hon planerade. Efter en tid som vikarie inom äldreomsorgen kände hon att det var dags för något annat. Av en slump föll ögonen på utbildningen "Internationell kris- och konflikthantering" i Umeå universitets kurskatalog.

– Det var de praktiska momenten och inslaget av katastrofmedicin som gjorde att jag sökte, säger Erika.

Erika har jobbat inom krisberedskap sedan 2010. Även om moment som att sätta upp tältcamp, prata i komradio och jobba i fält inte hör till de dagliga arbetsuppgifterna visade det sig att jobbet som säkerhetssamordnare blev helt rätt.

– Mitt jobb är spännande, intressant och utmanande. Det kommer ofta upp nya frågor som jag inte har satt mig in i tidigare, säger Erika.

Stöttande och drivande roll

Att vara säkerhetssamordnare handlar både om att enligt lagkrav ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för kommunorganisationen en gång per mandatperiod. Det handlar också om att vara ett stöd till kommunens verksamheter för att identifiera risker och planera för hur de ska hanteras.

– Det som är lite ”tråkigt”, eller hur jag ska uttrycka mig, är att man aldrig får veta om planerna fungerar i verkligheten, inte för att jag vill att det ska hända saker. Det enda sättet att ta reda på det är att öva, och det kan vi bli bättre på, säger Erika.

Kommentera:
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFler artiklar

Behöver ni stöd?

Vill din verksamhet ha hjälp att ta fram en krisplan, öva något scenario eller göra en risk- och sårbarhetsanalys? Kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se.

Kommunövergripande krisplaner:

Riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering

Kriskommunikationsplan

Oljeskyddsplan – hur ska vi hantera ett oljeutsläpp?

Pandemiplan – hur ska vi organisera arbetet vid pandemi och stort personalbortfall?

Dammbrottskartering – hur påverkas vi om dammar längs Umeälven brister?

Skyfallskartering – hur påverkas vi vid skyfall/kraftigt regn?

Planer på gång:

Nödvattenplan – hur hanterar vi brist på dricksvatten?

Dammbrottsplan – resultat av dammbrottskartering, behöver vi evakuera och hur?

Översvämningsplan – hur hanterar vi en översvämning?

Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun