Startsida Umeå kommun

E-serviceuppdraget i Umeå kommun

Med e-tjänster kan du kontakta kommunen och nyttja kommunal service när det passar dig.

Varför arbetar Umeå kommun med e-service?

Regeringen och även Sveriges kommuner och landsting, anger visioner och huvudmotiv till varför offentliga myndigheter ska arbeta med e-tjänster.  Visionen är att offentliga sektorn, genom att ta fram e-tjänster till medborgare och företag och genom att hantera tjänster och ärenden elektroniskt, skapar yttre och inre nyttoeffekter som :

 • kortare handläggningstider
 • bättre information
 • bättre rättssäkerhet
 • tids- och kostnadsbesparingar
 • bättre kvalitet i tjänsterna
 • borttagning av arbetsmoment
 • kvalitetssäkring
 • bättre beslutsunderlag
 • snabbare beslut och besked
 • ömsesidig förståelse mellan medborgare och myndigheter och företagare och myndigheter
 • ökad samverkan
 • ökad tillväxt.

Umeå kommuns fem inriktningsmål för e-tjänster

 • I samtliga fall där det är möjligt och ekonomiskt motiverat ska Umeå kommuns tjänster kunna utföras som e-tjänster. Syftet är att frigöra resurser till verksamheterna och bidra till att utveckla kvalitén i kommunala tjänster.

 • Den enskilde individens, det enskilda företagets eller organisationens behov ska styra utbudet av e-tjänster i Umeå kommu

 • E-tjänster ska utformas med hänsyn till individers olika förståelse, motiv och kompetens att nyttja offentliga e-tjänster 

 • Tillgängligheten ska vara hög. Individen och företaget ska ha god och likvärdig serviceo avsett var man bor eller är lokaliserad och oavsett vid vilken tid på dygnet behov finns.

 • Kontakten med de offentliga aktörerna ska förenklas och nya typer av tjänster ska erbjudas.

Vem leder e-servicearbetet?

Varje verksamhet äger själv ansvaret för utvecklingen av e-tjänster inom sin ordinarie verksamhetsutveckling och ansvaret för att göra de processanalyser som krävs. IKT (informations- och kommunikationsteknologi) kommer att vara en viktig del av i utvecklingen av e-tjänsterna. För att kunna samordna gemensamma krav på kommunikation, säkerhet, gränssnitt, standards och underlätta för stordriftsfördelar finns även en kommunövergripande organisation  för arbetet med e-tjänster.

Mer information

Vad är en e-tjänst?
Med e-tjänster menar vi tjänster som levereras via någon form av elektronisk kommunikation. E-tjänster kan exempelvis vara via webb, telefonservice, call-centers, digital-TV.

Principer för e-service
Huvudprinciper för relationer mellan medborgare och Umeå kommun oavsett teknik

IT-strategi
Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.