Startsida Umeå kommun

RSS källor för personaltidningen Insidan

Detta innehåller flödet just nu

 • 2018-05-28 10:21
  Man föreläser
  Seniorvimmel lockade många till Väven
  Fredag 25 maj var en rad verksamheter på plats i Väven för att delta i årets seniorvimmel. Många äldre kom för att få veta mer om kommunens service och framtidens äldreomsorg. Det blev en eftermiddag fylld av inspiration, framtidstro och trevliga möten.– Bra att vi kan samla så många olika verksamheter och berätta för kommunens äldre vad vi erbjuder och vad vi planerar för framtiden. Seniorvimmel är också ett tillfälle att mötas, diskutera, svara på frågor och ta del av synpunkter. Tack alla medarbetare som var med, hälsar Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör.Föreläsningar och utställningarEn lång rad korta föreläsningar med olika tema intresserade många. De handlade om allt ifrån motion, bra mat och kultur till visioner, planering av senioranpassade bostäder, volontärarbete och aktiviteter på kommunens träffpunkter. De flesta verksamheter hade också en utställning där besökare fick veta mer och kunde ställa frågor. Kommunens nya äldreplan lanserades också under dagen.I multisalen visades nya digitala lösningar, till exempel medicinrobot, GPS-klocka, armband med artificiell intelligens, VR-glasögon med mera. Besökare tog chansen att få tips på hur man kan använda digital teknik i vardagen.Läckra smakprovEn strid ström av seniorer passerade också matstudion där Måltidsservice dukade upp bordet med läckra smakprov från menyn på kommunens äldreboenden.
  Dagen avslutades med en paneldiskussion om framtidens äldreomsorg med Janet Ågren (S) och Veronica Kerr (KD), ordförande respektive vice ordförande i äldrenämnden.

 • 2018-05-26 07:47

  Digitaliseringsrådet kartlägger användarresor för att skapa stor nytta
  Digitaliseringsrådet har provat på att tillämpa de två första delarna (ringa in och undersöka) i SKL:s metod Innovationsguiden på sju användarresor som direktörerna i stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) identifierat. Resultatet av arbetet presenterades vid ett seminarium tillsammans med SDL. En användarresa beskriver en process utifrån medborgarens/användarens perspektiv. De användarresor som kartlades kan ses som ett axplock av kommunens tjänster och processer:
  • En ny politikers behov av introduktion hos Umeå kommun
  • Att få en anställning hos Umeå kommun och en introduktion
  • Medborgarnas behov av att kunna lämna synpunkter och anmäla fel
  • Interna och externa intressenters behov av planbesked
  • Behov av möten på distans
  • Behov av förskoleplats
  • Behov av äldreomsorg och försörjningsstöd
   Huvudsyftet med kartläggningen var att prova metoden och där uppgiften med användarresor ska bidra till en ökad digital kompetens och att kommunen blir en bättre beställare av IT-system och digitalisering. SKL beskriver metoden så här: Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på t jänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna .Tjänstedesign för att tillgodose behov och skapa nytta Tjänstedesign används som metod vid behovsdriven verksamhetsutveckling. Det är ett sätt att designa tjänster som tillgodoser behov och skapar största möjliga nytta och som gör att man inte fokuserar alltför mycket på att snabbt identifiera en möjlig lösning. – Medborgardialog är viktigt och med tjänstedesign ökar chanserna för att vi får nödvändiga insikter och tar reda på de verkliga behoven hos medborgarna och brukarna, menar t f stadsdirektör Margaretha Alfredsson som deltog vid seminariet. Digitaliseringsrådet gjorde några intressanta iakttagelser vid kartläggningen med Innovationsguiden, bland andra följande:
  • Viktigt att ta reda på användarbehoven innan man väljer lösning, vilket innebär att man behöver prioritera att lägga mer tid och resurser i behovsanalysen för att minimera riskerna för att fel lösning väljs
  • Metoden ger djupare, fler och nya insikter än då traditionella metoder, t ex enkäter används
  • Användarna var mycket positivt inställda till att delta när de involverades i arbetet
  • Enkelt att boka in träffar och intervjutillfällen med de deltagande användarna
  • Digitaliseringsrådet tyckte att det var ett inspirerande sätt att bedriva utvecklingsarbete på.


 • 2018-04-26 13:13
  Person testar VR-glasögon
  Digitaliseringsrådet testar teknik
  På Digitaliseringsrådets senaste möte fick deltagarna lyssna på när Andreas Skog, Region Västerbotten, berättade om arbetet med projektet Digitala Västerbotten, där Umeå kommun deltar. Projektet är en gemensam satsning för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Rådet fick även möjlighet att prova på ny teknik för att inspireras till nytänkande.Digitala VästerbottenEtt arbete med att ta fram en regional e-tjänsteplattform pågår i projektet och ett viktigt steg för de deltagande kommunerna är att processkartlägga sina interna processer för att internt kunna dra nytta av e-tjänsterna. Ytterligare utmaning är att i samverkan ensa sina processer för att öka möjligheten till kvalitativa gemensamma e-tjänster.
  Umeå kommun och andra kommuner i Umeåregionen har idag e-tjänsteplattformen Blanketthimlen. Det finns olika tekniska lösningar för att leverera samma tjänst och Umeå kommun har valt att börja utveckla egna tjänster i Azure för att genomföra ett verkligt tekniskt generationsskifte. I och med denna taktik drar man nytta av Microsofts molnstrategi och utvecklingsbudget som det inte finns motsvarighet till hos leverantörerna av e-tjänsteplattformar. De andra kommunerna i Västerbotten har valt att de ska gå över till en svensktillverkad e-tjänsteplattform, OpenE platform och implementeringsprojektet för denna plattform finansieras via Digitala Västerbotten.Testa ny teknikAtt vara med i Digitaliseringsrådet omfattar många olika områden att fördjupa sig i, allt från servicedesign, agila arbetssätt, kreativ kultur, förändringsledning, lära sig om och prova på ny teknik (som till exempel mixed reality och VR) till att diskutera hur vi kan få med hela organisationen på samma resa.

 • 2017-05-02 10:58
  Skolelever under strömavbrott
  Beredd på en kris?
  8–14 maj arrangeras den första krisberedskapsveckan i Sveriges kommuner. Den vänder sig i första hand till dig som privatperson för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet. Har du beredskap hemma? Hur klarar du dig vid en samhällskris? Vid ett långvarigt strömavbrott eller vid brist på dricksvatten? Vi kan också fundera på hur vi som kommunal verksamhet förbereder oss. Har vi gjort en risk- och sårbarhetsanalys? Har vi en plan för vad vi ska göra om krisen kommer? Hur ser vi till att verksamheten fungerar även vid en allvarlig samhällsstörning?Har du god beredskap hemma hos dig om en kris skulle inträffa? Bara 11 procent av landets befolkning har det. Krisberedskapsveckan ska höja den siffran och stärka beredskapen i hemmen. Vi vill också att våra kommunala verksamheter och samhället i övrigt ska fungera så bra som möjligt, även om vardagen vänds upp och ner.Planer för olika risker och hotKommunen arbetar på olika sätt med krisberedskap och på olika nivåer. Vi har till exempel planer för övergripande krishantering, kriskommunikation, skydd mot oljeutsläpp, pandemier, dammbrott och skyfall. Många verksamheter har egna krisplaner för den egna verksamheten. Hur ser det ut i din verksamhet? Finns det en plan? Känner du till vad den innebär? Prata med din chef om du vill veta mer.
  Hjälp att förbereda sigLäs i Insidan om Erika Viklund och hennes jobb som säkerhetssamordnare. Erika jobbar övergripande med att skapa god krisberedskap i kommunen och hjälper också enskilda verksamheter. Vill din verksamhet ha hjälp med att ta fram en krisplan, öva ett scenario eller göra en risk- och sårbarhetsanalys? Kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se.
  Lär dig mer under krisberedskapsveckanMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom krisberedskapsveckan och tar hjälp av landets kommuner. Veckan är tänkt att återkomma för att på sikt stärka vår gemensamma förmåga att klara av samhällskriser. Krisberedskapsveckan vill också lyfta riskkommunikation, hur vi berättar om kända risker och hot för invånare, vad de skulle kunna innebära och hur vi bäst förbereder oss för att minimera konsekvenserna.
  Vill du som privatperson öka din kunskap och krisberedskap? Följ MSB:s och kommunens information under krisberedskapsveckan. Fredag 12 maj, klockan 13–16, har till exempel Brandförsvar och säkerhet ett informationsmöte på Renmarkstorget.


 • 2017-05-02 10:48
  Lev, tunneln vid Umeå C
  Följ jämställd stadsplanering
  Nu kan du via mobil, läsplatta, dator eller VR-glasögon ta del av kommunens stadsplanering och se resultat av ett långsiktigt arbete med genusfrågor. Den nya webbplatsen genderedlandscape.umea.se tar dig på en digitaliserad busstur till ett 20-tal platser som visar framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också platser som är ojämställda.
  – Oavsett dina  tidigare kunskaper kanske du ser staden med andra ögon efter bussturen. Filmerna kan med fördel användas på arbetsplatser för att diskutera jämställdhetsfrågor, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg.Förskola och gångtunnelKommunens första förskola från 1960-talet är en av platserna du får veta mer om. Förskolan är en symbol för framför allt kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och nå ekonomisk självständighet. Ett annat stopp är Lev, tunneln vid Umeå C. Den är bredare och ljusare än vad gångtunnlar brukar vara, ett exempel på en miljö som ska upplevas som trygg och tillgänglig för både kvinnor och män. – Tunneln är ett lyckat samarbete och ett projekt som gav ökade kunskaper hos många inblandade. Tunneln är en plats där folk gärna strosar och går långsamt. Det tycker jag är ett bra betyg för en plats som inte bara tar utan kanske också ger energi, säger Linda.Skapa förståelse och lyssna in behovWebbplatsen ska skapa förståelse för hur långsiktig planering av staden kan ske så att den uppmuntrar människor att ta plats på lika villkor och minska segregation.– Det handlar om att blanda bebyggelseformer, tillgång till kollektivtrafik, offentlig service och hur byggnader utformas. Att utveckla medborgardialoger och lyssna in barns, kvinnors, äldres behov är en viktig del i processen, säger Linda.Den digitaliserade bussturen är en utveckling av de fysiska bussturerna som kommunen har ordnat under många år, för politiker, tjänstemän och besökare från Sverige och andra länder. Webbplatsen är finansierad av Boverket och Umeå kommun.

 • 2017-02-13 13:18
  Yrken i Umeå kommun, collage
  Häng med Team Umeå kommun
  I Umeå kommun finns mer än 350 olika yrken. Vi vill nu berätta vilka vi är som jobbar här och vad vi gör. Det gör vi på ett av kommunens instagramkonton, @teamumeakommun. Vi vill också berätta varför det är en bra idé att söka sig till våra jobb i kommunen. Som du säkert vet behöver vi anställa omkring tusen medarbetare per år de närmaste åren. Genom att låna ut kontot till medarbetare hoppas vi skapa intresse för att jobba i Umeå kommun.
  @teamumeakommun kan du följa en person under en arbetsvecka. Först ut är Anna-Lena Ekeborg som är demensspecialiserad undersköterska. Läs också mer om Anna-Lena och hennes jobb i en av artiklarna i Insidan. Stafettpinnen går sedan vidare till någon annan, i en annan verksamhet. Det är hemligt vem det blir.
  Häng med på vår resa genom Umeå kommuns verksamheter, se vilka dina kollegor är och vad de gör. Vi hoppas att det ska bli en intressant och rolig resa!

 • 2017-02-13 12:58
  Dator med hänglås
  Säker på nätet?
  Vi utsätts allt oftare för riktade IT-attacker av olika slag, till exempel falska mejl och ransomware. För att förebygga säkerhetsproblem erbjuder IT alla anställda i Umeå kommun en onlinekurs i informationssäkerhet. Visst går du kursen?Sedan slutet av november har du fått en lektion per vecka via mejl. Hela kursen består av 23 lektioner. Du kan när som helst ta igen missade lektioner eller se en lektion på nytt. På sista sidan i varje lektion hittar du lektionslistan. Där kan du se vilka lektioner du har genomfört.
  Veckans lektion tar 2–4 minuterDu går igenom veckans lektion på din egen dator. Eftersom lektionerna är så korta tar det minimal tid från det dagliga arbetet. Samtidigt höjer vi vår gemensamma kunskap och beredskap när det gäller informationssäkerhet.
  Ingen inloggning behövs
  Mejlen kommer från Umeå kommun (noreply@umea.se). Det enda du behöver göra är att klicka på ”Starta lektionen” (ingen inloggning behövs).

 • 2017-02-13 12:34
  Man gör tumme upp
  Skicka en tummen upp
  Det finns många duktiga, engagerade och trevliga människor som jobbar för Umeå kommun. Här kan du skicka en hälsning och en "tummen upp" till någon/några av dem som du tycker har gjort något särskilt bra!Att uppmärksamma varandra i våra verksamheter bygger förtroende och ett "bra lag". Ta chansen att berätta om och uppmärksamma kollegor eller andra som gör ett bra jobb och förtjänar uppskattning.Skicka en tummen upp på www.umea.se/tummenupp

 • 2017-02-13 12:14
  Kommunhörnan
  Ta plats i kommunhörnan
  Alla kommunala verksamheter kan boka plats i kommunhörnan, kommunens informations- och mötsplats i Väven. Det kan vara för att visa upp en ny satsning, berätta om service och tjänster, fråga efter invånares synpunkter eller nå ut med information till nya grupper. Det kostar ingenting att "hyra" kommunhörnan.I kommunhörnan finns möjlighet till spontana samtal, samverkan och dialog med och mellan invånarna i kommunen. Besökare ska få en bättre inblick i kommunens verksamhet och de ska själva kunna ta del av de tjänster som finns.Aktiviteter och arrangemangHär kan vi visa angelägna aktiviteter och arrangemang för Umeås invånare och Vävens besökare. Besökare ska uppfatta Umeå kommun och våra verksamheter som tillgängliga och vi ”flyttar ut” en del av verksamheten för att nå nya målgrupper. Genom kommunhörnan ska besökare få kunskap om den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Vi vill också att besökare och invånare i större utsträckning ska känna till utvecklingen av Umeå.KostnadsfrittKom närmare din verksamhets målgrupp på en av Umeås mest välbesökta platser. Det är helt gratis. Viss utrustning och teknik på plats ingår.Läs mer om kommunhörnan och boka plats (intranätet)

 • 2016-10-07 10:58
  Uttervägens boende på Toughest
  Uttervägen vågar och vinner
  Tillsammans har medarbetare och boende på Uttervägens gruppboende genomfört den 8 km långa terränghinderbanan i tävlingen Toughest. Det har uppmärksammats i TV, radio, tidningar och social medier den senaste tiden, både lokalt och nationellt. Det samarbete som utmaningen kräver har gett dem värdefulla insikter, både för att bemöta brukarna och för arbetsgruppen som ett team.
  – Att våga testa något nytt har gett oss stora erfarenheter, både om oss själva och om hur vi kan arbeta tillsammans med de personer vi hjälper i vårt arbete, säger Cecilia Brönemyr, medarbetare på Uttervägens gruppboende.
  Nya aktiviteter ger mersmakI mars hade boendet en hälsomånad och brukarna fick önska vilka aktiviteter de ville prova på. Det blev allt från att måla självporträtt till att prova att träna gruppass på träningsanläggning. Efteråt ville de fortsätta träna tillsammans och då väcktes idén att delta i Toughest. Från början var det mest på skoj, men snabbt var medarbetare och boende villiga att satsa all kraft på att ta träna inför tävlingen.
  Många timmars förberedelseUnder flera månader har de tillsammans med en personlig tränare tränat upp styrka, bålstabilitet, kondition och rörlighet genom högintensiv träning. De boende hejade på varandra under passen och peppade varandra att orka.
  – Vår tränare jobbade stenhårt för att brukarna skulle känna sig som ett lag och inte som en och en. Det motsäger mycket av de vi jobbar med, där individuella genomförandeplaner och fokus på individen är grunden. Helt plötsligt skulle hela gruppen se laget före jaget och de har stärkt alla i gruppen, säger Cecilia.
  – Det är häftigt att se hur våra brukare som ofta tar lång tid på sig i andra aktiviteter kan växla upp och köra i ett rätt högt tempo och byta övning precis lika fort som vem som helst på passet, fortsätter Cecilia.
  Fortsätter träna– Numera tränas det allt från två till fem pass i veckan. Det är inte bara gymmet utan jujutsu, ridning, innebandy och dans också. Några spelar också Pokémon. Vi tänker att träning ska vara roligt, berättar Cecilia.
  Utvecklande för gruppen– Vi är ett ganska nytt gruppboende, vilket innebär att vi är inne i en rollsökande fas. En så tuff utmaning som Toughest gör att vi nu vågar vara mer öppna mot varandra. Att vi redan vågar ge varandra feedback är nog bra inför kommande utmaningar.
  Tränarens sätt att tänka fick medarbetarna att använda de arbetssätt de lärt sig genom utbilning i delaktighetsmodellen.– Man blir stärkt av att vara en grupp och vi märker att gruppen nu har lättare att uttrycka sina känslor både själva och i grupp. Det gör att vi som personalgrupp utvecklas hela tiden, fortsätter Cecilia.
  – Vi har blivit ett sammansvetsat gäng. I träningslokalen och ute i terrängen är vi inte längre medarbetare och brukare, vi är ett team som kämpar tillsammans, säger Cecilia.

Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.