Startsida Umeå kommun
Buss, interiör

2 115 fler Umeåbor – största ökningen sedan 1993

Vid årsskiftet hade Umeå 122 892 invånare, efter att kommunens befolkning ökat med 2 115 personer under 2016. Ökningen förklaras till stor del av att fler flyttat in till Umeå än som flyttat ut.

Både inflyttningen och utflyttningen ökade, men inflyttningen ökade mer. Flyttningsnettot mot övriga län, alltså skillnaden mellan inflyttade och utflyttade, var +270 personer. Historiskt har flyttningsnettot varit negativt i nio fall av tio, exempelvis under perioden 2006–2014.

– Nettot är nu positivt för andra året i rad. Det är verkligen ett bevis för att Umeå är en attraktiv stad. Här ingår många delar, till exempel skola, omsorg, kultur, fritid och andra kommunala verksamheter, ett framgångsrikt näringsliv och satsningar på en hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Bostadsbyggande

Umeås befolkning har inte ökat så mycket sedan 1993, då ökningen till stor del berodde på att Umeå universitet expanderade.

– Nu växer Umeå starkt trots att antalet platser vid universitetet är oförändrade. Den starka tillväxten understryker vikten av att vi når det politiska målet om 2 000 nya bostäder per år, för att både bygga bort bostadsbristen och tillförsäkra att det finns boende för den växande befolkningen, säger Hans Lindberg.

Underlag

Umeås befolkning ökade med 2 115 personer under 2016

Klicka på tabellen för att göra den större.

Ökad inflyttning från utlandet

Under 2016 ökade inflyttningen från utlandet, vilket hänger samman med flyktingmottagningen och att allt fler har fått uppehållstillstånd i Umeå. Genomsnittet för nettot från utlandet brukar ligga på cirka 380 personer och under 2016 uppgick antalet till mer än det dubbla, 791.

1 297 personer flyttade in och 506 ut under 2016.

Ökad inflyttning från övriga län

Under 2016 ökade inflyttningen från övriga län. Umeå har under de senaste två åren uppvisat ett positivt netto från övriga Sverige. Vanligtvis tappar vi mot övriga riket.

4 688 personer flyttade in och 4 418 ut under 2016.

Nettot från Västerbottens län ligger stabilt positivt och varierar runt 380 per år.

1 589 personer flyttade in och 1 205 ut under 2016.

Stabilt födelsenetto

Under 2016 föddes 1 480 barn, vilket är något över genomsnittet tidigare år. Antalet döda varierar inte så mycket över tid. Nettot mellan födda och döda är 648.

1 480 föddes och 832 dog under 2016. 

Netto: skillnaden mellan inflyttade och utflyttade, födda och döda.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
mejl

Elin Pietroni
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-518 12 39
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.