Startsida Umeå kommun
Pengar, sedlar

Budget för 2018 klubbad av fullmäktige

Kommunfullmäktige har godkänt budgetförslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Största ramökningar får individ- och familjenämnden (6 procent), för- och grundskolenämnden (5 procent) och äldrenämnden (4 procent). Skattesatsen för Umeå kommun ligger kvar på 22,85.

Nya intäkter att fördela är 211,2 mnkr i ökade skatteintäkter, 32 mnkr i utdelning från bolagen, 6 mnkr genom att kostnader för Uminova och BIC överförs till Umeå Kommunföretag samt 10 mnkr i statlig byggbonus. Totalt blir det 259,2 mnkr. För löneökningar avsätts totalt 3,04 procent, med de högsta nivåerna för  individ- och familjenämnden (3,29 procent) och för- och grundskolenämnden (3,18 procent).

Skola och omsorg

Umeås starka tillväxt innebär utmaningar. Kurvan över ökningen av antalet Umeåbor mellan 1 och 18 år lutar brant uppåt, vilket kräver investeringar och resurser till skola och förskola. Även åldersgruppen 80 år och äldre ökar märkbart.

En annan utmaning är att bygga bort kön till LSS-boenden (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för att klara lagstiftningen och undvika viten, som i år beräknas bli 10 mnkr.

– Vi ser välfärdens utmaningar och vi måste satsa mer. Med vår gemensamma budget klarar vi såväl förskolans och skolans behov som att bygga bort LSS-kön, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Skattesänkning och skattehöjning

För Moderaterna var en skattesänkning med 20 öre den viktigaste delen i det egna förslaget, där delar av finansieringen är en avveckling av Kvinnohistoriskt museum och avyttring av lokaler.

– De 20 största kommunerna i landet har i genomsnitt 2 kronor lägre skatt än Umeå, men vi kan inte visa på en generellt högre kvalitet, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Vänsterpartiet ville i stället höja skatten med 20 öre, vilket enligt partiet är nödvändigt för att satsa på personalens arbetsvillkor och barngruppernas storlek.

Resultat om 1 procent

Resultatet för 2018 förväntas bli 69,3 mnkr, vilket motsvarar målet om 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Investeringsbudgeten uppgår till 677,2 mnkr, varav 241,6 mnkr gäller för- och grundskolenämnden.

Övergripande mål är som tidigare: ”Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050”.

Med Moderaternas förslag som motförslag antogs S–MP-budgeten efter votering med siffrorna 28–11, 23 avstår, 3 frånvarande.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Mer information

Läs mer om budget och investeringar:

Planeringsförutsättningar, budget
och investeringar (pdf)

Yrkade uppdrag (pdf)

Följ kommunfullmäktige

Vi sänder kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio varje sammanträdesdag. Du kan också följa sammanträden i efterhand, via inspelad video eller ljudfiler. Video och ljud publiceras så snart som möjligt efter varje sammanträdesdag.

Titta på webb-tv eller lyssna på ljud från tidigare sammanträden

Mötesdatum för kommunfullmäktige

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.