Startsida Umeå kommun

Fokus på våld i nära relationer för jämställdhetsutskottet

Jämställdhetsutskottet har beslutat att under 2017 fokusera sitt utåtriktade arbete på våld i nära relationer samt prostitution och människohandel. Som ett led av detta beslutade utskottet också att ge ekonomiskt bidrag till tre arrangemang under våren.

Utskottets tema under 2017, våld i nära relationer samt prostitution och människohandel, ska uppmärksammas både internt och externt. Just nu synliggörs temat bland annat i den pågående kampanjen Bry dig som fokuserar på mäns ansvar för mäns våld och på att få så kallade "bystanders" (de människor som finns i närheten av offer och förövare) att reagera och våga fråga. Under året kommer också en kommungemensam handlingsplan tas fram för våld i Umeå kommun, den samordnas via socialtjänstens stab.

Utskottet beslutade också att bevaka utvecklingen inom pornografin under året.

– Det är ett laddat område att belysa, där produktionen ofta inkluderar våld och där produkterna riskerar att inspirera till övergrepp, säger Gudrun Nordborg (V), ledamot och ålderspresident som ledde utskottsmötet i ordförande och vice ordförandes frånvaro.

Ekonomiskt stöd till arrangemang

Som ett led i att synliggöra frågorna externt fattade jämställdhetsutskottet också beslut om att stötta tre arrangemang under våren:

  • Föreläsningseftermiddagar med fokus på prostitution, 24 respektive 25 februari, med Kajsa Ekis Ekman som huvudtalare. Ett samarrangemang med Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Kvinnohusföreningen och Umeå kvinnojour. Jämställdhetsutskottet går in med max 10 000 kronor.
  • Föreläsning med fokus på aborträtten 9 mars. Samarrangemang med Tjejjouren. Jämställdhetsutskottet går in med max 10 000 kronor.
  • Genusmaraton, 12 april, korta föreläsningar om aktuell genusforskning samt panelsamtal. Samarrangemang med Genusforskarförbundets lokalförening i Umeå. Jämställdhetsutskottet går in med 4 000 kronor.
Kontakt

Gudrun Nordborg (V)
ledamot, ålderspresident
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-340 91 05
mejl

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.