Startsida Umeå kommun

Följ kommunfullmäktiges sammanträde

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 17 december med start klockan 9. Kommunens miljöpris delas ut 11.30, kommunrevisorerna informerar klockan 13.00-13.15 och efter det är det information om Agenda 30. SKL-val sker efter avslutat möte. Du är välkommen att följa sammanträdet via dator eller mobil, eller lyssna från läktaren i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6.

Ärenden måndag 17 december

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Under den första timmen, klockan 9–10, besvaras interpellationer.
Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av sammanträdet.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: 100 äldre saknar särskilt boende eller korttidsboende; Marianne Normark (L)
 3. Interpellation: När blir personalen befriad från de delade turerna; Marianne Normark (L)
 4. Interpellation: Dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten! Anders Ågren (M)
 5. Interpellation: Stoppa processen att avskaffa valfriheten;
  Björn Kjellsson (L)
 6. Fråga: När kommer den olagliga snusförsäljningen att upphöra?
  Jan Hägglund (AP)
 7. Fråga: Ytterligare medborgerliga demokratiinskränkningar;
  Ulrika Edman (V)
 8. Utökad samordning inom besöksnäringen
 9. Fastställande av kreditlimiter, internbankspåslag och borgensavgift för Umeå kommunkoncern 2019
 10. Finansiering av Umeå hamns investeringar till 2024
 11. Bolagsformalia, Norrlandsoperan
 12. Bolagsformalia, Västerbottens museum
 13. Bolagsformalia, Norrbotniabanan
 14. Ändring i reglementet för Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
 15. Revidering av bolagsordningar för Umeå Hamn AB och Umeå Vagnverkstad AB
 16. Val styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Umeå Hamn AB och Umeå Vagnsverkstad AB
 17. Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Kvarken Link OY
 18. Fyllnadsval i Stiftelsen Arboretum Norr
 19. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt, Sandra Reinklou (S)
 20. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige, Pasi Huikuri (M)
 21. Anmälningsärenden

Informationsärenden/övriga ärenden (preliminära tider)

 • Miljöpris 2018, 11.30
 • Information från kommunrevisorerna, 13.00–13.15
 • Information om Agenda 30, 13.15–13.30
 • SKL-val, efter avslutat möte
Person använder miniräknare
Följ sammanträdet

På plats:

Följ sammanträdet som åhörare från läktaren i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6.

Via dator eller mobil:

Se webb-tv här på sidan eller via:

Video

Har du begränsad bandbredd?
Välj ljud istället för video:

iPhone (endast ljud)

Android (endast ljud)

Länkarna öppnar en mediaspelare i din mobil.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.