Startsida Umeå kommun

Kommunens krisorganisation och krisberedskap

Umeå kommun arbetar för att kommunen ska vara trygg och säker att bo och verka i. Detta sker genom att skapa en god förmåga att förebygga och hantera kriser. En god planering och beredskap ska i första hand förhindra och i andra hand minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet, egendom, ekonomi och miljö vid oönskade händelser.

Under "Innehåll" kan du läsa om kommunens säkerhetsarbete och få tips och råd för krisberedskap i vardagen.

Varför arbetar kommunen med säkerhet?

Vårt samhälle blir allt mer komplicerat och den snabba utvecklingen gör samhället alltmer sårbart. Känsligheten för störningar ökar, vilket innebär att framtidens hot blir mer komplexa och svårförutsedda.  

Infrastruktursystem såsom IT, telefoni, värme och el är beroende av varandra för att kunna fungera. Befarade klimatförändringar kan medföra ökade risker för översvämningar, häftiga snöstormar, ras och skred med åtföljande påverkan på vägar, järnvägar och övriga infrastruktursystem.  

Detta ställer krav på att kommunen och dess bolag har konkreta och väl inövade planer för hur händelser som kan utvecklas till kriser ska hanteras.

Hur förebereder vi oss?

Vi vill att kommunen och dess personal och kommuninnevånare ska vara förberedda om en större olycka skulle inträffa. Det gör vi genom ett planerat säkerhetsarbete och rådgivning till medborgare. Strävan är också att, i ännu högre grad, föra in ett olycksförebyggande tänkande och rutiner i den ordinarie verksamheten.

Anmäl säkerhetsrisker

Du kan förbättra säkerhetsarbetet i Umeå genom att tala om vilka olika risker du uppmärksammar runt om i kommunen. Du kan föreslå förbättringar och komma med råd och tips. Om du klickar på länken i högerspalten kommer du till information om var du anmäler.

Kontakt

Sören Holmgren
chef, säkerhetsenheten
Brandförsvar och säkerhet
090-16 23 19

Anmäl säkerhetsrisker

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.