Startsida Umeå kommun

Kemikalieolycka

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har Europarådet och Europaparlamentet antagit det så kallade Seveso II-direktivet. Vi har två depåer i Holmsund, Statoil och Norsk hydro som omfattas av Sevesodirektivet.

Bakgrund till "Sevesodirektivet"

Inom den kemiska industrin har det inträffat allvarliga olyckor över hela världen. I Europa var det framför allt allvarliga olyckshändelser under 1970-talet som hade till följd att det antogs regler som syftade till att förebygga och begränsa sådana olyckor. En av dessa olyckor inträffade i Seveso i Italien 1976. Där var det utsläpp av dioxin som fick mycket allvarliga följder. Dioxin, som är giftigt och cancerframkallande spred sig då omedelbart över en yta på ungefär 25 kvadratkilometer. Ingen människa dog som en direkt följd av olyckan, men mer än 600 människor måste evakueras från sina hem och ungefär 2000 fick behandlas för dioxinförgiftning. Området var sedan obeboeligt för många år framåt.

För att förebygga och begränsa följderna av den här sortens olyckor antog Europarådet och Europaparlamentet 1982 "Seveso I-direktivet "om risker för storolyckor i vissa industriella verksamheter. Ändå skedde flera allvarliga kemikalieolyckor under de påföljande åren och därför reviderades Seveso I-direktivet.

1994 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ett nytt direktiv för Europarådet och Europaparlamentet, det som sedan blev "Seveso II-direktivet". Målet var denna gång att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Direktivet trädde i kraft 3 februari 1997 och skulle senast 3 februari 1999 överföras till nationell lagstiftning. I Sverige har Räddningsverket, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket ansvaret för implementeringen i svensk lagstiftning. För tillsynen ansvarar Länsstyrelsens miljöenhet och Arbetsmiljöinspektionen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.