Startsida Umeå kommun

Medborgarförslag 2010

Nummer

Förslagsställare

Förslag (pdf)

Beslut (pdf)

51/2010

Katarina Sandström

Val av annat taxibolag för dom som nyttjar färdtjänst

Tekniska nämnden

50/2010

Henrik Agerhäll

Upphandla staden mellan broarna

Kommunstyrelsen

49/2010

Urban Bengtson

Att behandla alla barnfamiljer lika i val av barnomsorgstider för syskon till nytt barn i familjen

För- och grundskolenämnden

48/2010

Penny Brenna-Lund

Hundrastplats Tunnelbacken / Ålidhems kyrka

Tekniska nämnden

47/2010

Dagmar Granholm

Gör en cykelmarkering på Gågatan

Tekniska nämnden

46/2010

Jan Sandgren

Byte av Villagatans namn till David Johanssons väg (Holmsund)

Byggnadsnämnden

45/2010

Henrik Agerhäll

Hyr ut UPAB:s lägenheter via AB Bostaden

Kommunstyrelsen

44/2010

Per Hansson

Norrbotnibanans dragning genom Sävar

 

43/2010

Tobias Sundberg

Spårväg på sträckor med höga volymer

Kommunstyrelsen

42/2010

Mona Cumberbatch

Skridskobana centralt i Umeå för allmänheten (utomhus)

Kommunstyrelsen

41/2010

Henrik Agerhäll

Värna kulturminnesmärkta byggnader

Kommunstyrelsen

40/2010

Peter Johansson

Granskning av finansieringen av moskén på Ålidhem

 

39/2010

Kerstin Granberg Lundgren

Konstnärig utsmyckning på Umeå Energis skorsten vid Gösta Skoglunds allé / Kolbäcksleden

Kommunstyrelsen

38/2010

Henrik Agerhäll

Ökad insyn i kommunens arbete

Kommunfullmäktige

37/2010

Urban Bengtson

Valfrihet i dagistiderna för syskon i barnomsorgen

För- och grundskolenämnden

36/2010

Henrik Agerhäll

Inga socialbidragssemestrar till hemländerna

Socialnämnden

35/2010

Sofie Larsson

Inför minst en vegetarisk dag i veckan på skolor och i andra sammanhang där kommunen ansvarar för kosten

Kommunstyrelsen samt För- och grundskolenämnden

34/2010

Henrik Agerhäll

Belys kusingifte inom sexualundervisningen

För- och grundskolenämnden

33/2010

Henrik Agerhäll

Kräv HIV-testade asylsökande

Kommunstyrelsen

32/2010

Urban Bengtson

Utökad bruttoarea för fritidshus från 150 kvm till 200 kvm

Kommunstyrelsen

31/2010

Maria Nilsson

Införande av mentorskap i Umeå kommuns skolsektor

För- och grundskolenämnden

30/2010

Olle Nygren

Stoppa försäljningen av f d Vägverkets personalbostad till förmån för hyresboende på Holmön

Kommunstyrelsen

29/2010

Göran Öberg

Sotningskostnader, brandskyddskostnaderna samt inställelseavgiften reduceras för Bastuskär och Turön, Holmsund

Kommunfullmäktige

28/2010

Karl Möllberg

Barnsäkerhet VA-anläggning

Kommunstyrelsen

27/2010

Gunnar Whalberg

Utformning av staden mellan broarna

Kommunstyrelsen

26/2010

Tommy Nordbrand

Urkoppling av trådlös utrustning i Umeås skolor samt ersätter med trådbunden teknik

För- och grundskolenämnden

25/2010

Maria Nilsson

Ökad medborgardemokrati

Kommunstyrelsen

24/2010

Inger Nilsson

Bostadsanpassningsbidrag för elsanering

Byggnadsnämnden

23/2010

Olle Nygren

Holmö skola blir kvar som resurs för Holmöborna

Tekniska nämnden

22/2010

Henrik Agerhäll

Manifestering av demokratisyn, folkomröstning (regionkommun)

Kommunstyrelsen

21/2010

Henrik Agerhäll

Krav mot Migrationsverket att asylsökande (i Umeå) skall kunna styrka sin identitet

Kommunstyrelsen

20/2010

Birgitta Fritzdotter

Politiskt beslutad utvecklingsplan för Holmön framtagen i dialog med Holmöborna

Kommunstyrelsen

19/2010

Berndt Andersson

Röjning i skogen mellan Kolbäcksvägen och Nydalasjön

Tekniska nämnden

18/2010

Ulf Nilsson

Uppläggningsplats för småbåtar vid Nydalasjön

Kommunstyrelsen

17/2010

Susanna Homanen

Obligatorisk hållbarhetsredovisning för bolagen

Kommunstyrelsen

16/2010

Patrik Jonsson

Bullerplank mellan Nydala och Kolbäcksvägen

Kommunstyrelsen

15/2010

Bo Berglund

Skyltning av kommunens gator och stråk inom Rödängs bostadsområde

Tekniska nämnden

14/2010

Jörgen Persson

Kulturhuvudstad 2014 - Utemiljöer

Tekniska nämnden

13/2010

Staffan Schedin

Västra länken, att kommunfullmäktige verkar för det inre alternativet samt att Trafikverket upprättar arbetsplan

Kommunstyrelsen

12/2010

Monica Strandberg Johansson

Webbplats för information om lekmiljöerna i Umeå kommun

Tekniska nämnden

11/2010

Henrik Agerhäll

Politikerpraktik inom äldreomsorgen

Kommunstyrelsen

10/2010

Erika Lindvall

Ramavtal för inköp av blöjor till förskolorna

Kommunstyrelsen

9/2010

Mikael Storm

Avskaffa "rasistmålen" för de kommunanställda

Kommunstyrelsen

8/2010

Hans Olsson

Kulturkåta på liv och lust

Kommunstyrelsen

7/2010

Hanna Rey

Gångväg eller trottoar längs Petrus Laestadius väg

Tekniska nämnden

6/2010

Göta Wikström

Namnsättning av gång- och cykelbroar samt bilbro (vid NUS)

Byggnadsnämnden

5/2010

Karl Lundstedt

Kolonilotter på Lundåkern

Kommunstyrelsen

4/2010

Stig Rönnqvist

Minskad energiåtgång och miljöpåverkan i Umeå kommun

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3/2010

Mona Eriksson

Bevarande av I 20-skogen för friluftsliv

Kommunstyrelsen

2/2010

Björn Pettersson

Tillåt skotertrafik på kommunens gator

Tekniska nämnden

1/2010

Urban Bengtson

Att kommunfullmäktige får behandla/besluta om avtalsförslaget mellan Lerstenen och Umeå kommun rörande placeringen av nya badhuset på kv Nanna

Kommunstyrelsen

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.