Startsida Umeå kommun

Webb-tv från kommunfullmäktige

Umeå kommun sänder alla kommunfullmäktiges sammanträden direkt via webb-tv och webb-radio. Sändningen börjar klockan 9 varje sammanträdesdag med lunchpaus cirka klockan 12–13.

Se eller lyssna på sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen via din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtubekanal.
Har du begränsad bandbredd? Välj ljud istället för video.

Ärenden måndag 27 augusti

Hela ärendelistan, med interpellationer, frågor och svar på dem, är normalt färdig först fredag innan sammanträdet. Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden, interpellationer och frågor

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Interpellation: Dags för Umeå kommun att bli förvaltningsområde för meänkieli; Saasha Metsärantala (FI)
 3. Interpellation: Varför har ledande politiker inte satt sig in i resultatet av två arbetsmiljökartläggningar; Jan Hägglund (AP)
 4. Interpellation: Antidemokratisk ledning på Dragonskolan;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 5. 189/18 Interpellation: Varför hjärntvättades elever 25 januari?
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 6. Interpellation: Skolresultat i "utsatta" områden;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 7. Interpellation: Kunde nedläggningen av den judiska föreningen i Umeå ha undvikits? Saasha Metsärantala (FI)
 8. Interpellation: Underlätta för cykelturer; Saasha Metsärantala (FI)
 9. Interpellation: Yttrandefrihetsfientliga krafter gömmer motioner och interpellationer; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 10. Interpellation: Bidrar kommunalråd till att förstärka antisemitiska stereotyper? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 11. Interpellation: Hur många myndiga amnestiafghaner går i Umeås skolor? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 12. Interpellation: EU-migranter med 70 i IQ är en resurs vi bör värna? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 13. Interpellation: Äldreomsorgen och värmeböljan, Patrik Brännberg och Jan Hägglund (AP)
 14. Interpellation: Hemlighetsmakeriet fortsätter: Varför är rekrytering av ny stadsdirektör endast förbehållet S och M? Ulrika Edman (V)
 15. Interpellation: PTSD som differentialdiagnos; Saasha Metsärantala (FI)
 16. Interpellation: Arbetsmiljön på LSS-boenden; Jan Hägglund (AP)
 17. Interpellation: Ska vi ta avstånd från Tage Erlanders rasideologi? Henrik Agerhäll (SD) (–)
 18. Fråga: Rimliga handläggningstider; Veronica Kerr (KD)
 19. Fråga: För vilka politiker gäller öppenhet och transparens, och för vilka gäller det inte? Ulrika Edman (V)
 20. Fråga: Ska barn i Umeå kommun straffas för att de har fattiga föräldar? Ulrika Edman (V)
 21. Motion 31/2016: HBTQ-certifiering/diplomering av stadsbiblioteket; Ulrika Edman (V) och Åsa Bäckström (V)
 22. Motion 39/2017: Regnbågsfärgade övergångställen;
  Saasha Metsärantala (FI)
 23. Motion 46/2017: Resurscentrum för genus och jämställdhet;
  Elisabeth Zachrisson (V) och Ulrika Edman (V)
 24. Motion 50/2017: Införa Staffanstorpsmodellen för tvångsplacerade asylutlänningar; Henrik Agerhäll (SD) (–)
 25. Motion 1/2018: Välkomna flyktingarna; Saasha Metsärantala (FI)
 26. Motion 3/2018: Pendlarparkeringar; Peder Westerberg (L)
 27. Motion 9/2018: Stoppa IMÄI från att hyra kommunala lokaler;
  Henrik Agerhäll (SD) (–)
 28. Motion 11/2018: Klimatmål nu!
  Åsa Bäckström (V) och Ellika Nordström (MP) (–)
 29. Motion 13/2018: Underlätta kompetensförsörjningen;
  Saasha Metsärantala (FI)
 30. Motion 15/2018: Inför 80-90-100-modellen på försök;
  Saasha Metsärantala (FI)
 31. Antagande, Översiktsplan Umeå kommun, tematiskt tillägg för landsbygden och fördjupning för Umeå, reviderad
 32. Godkännande av stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden
 33. Antagande, Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun
 34. Avgiftsbefriade tillsynsbesök nattetid via trygghetskamera
 35. Pilotprojekt med serviceassistenter
 36. Fritidsnämnden, omdisponering av investeringsmedel
 37. Beslut att avvakta genomförande av VA-strategin
 38. Antagande, detaljplan för fastigheten Umeå 2:1 med flera (kvarteret Resenären), Öst på stan, Umeå kommun
 39. Valärenden
 40. Anmälningsärenden

Informationsärenden (preliminära tider)

Kommunrevisorerna informerar klockan 13.00–13.15.

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand.
Välj det sammanträde du är intresserad av i menyn.

Sidan har granskats 2018-08-21

Sidans kortadress: www.umea.se/webbtv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.