Startsida Umeå kommun

UFR:s arbetsuppgifter

Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR) är en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan och handikapporganisationerna.

UFR ska årligen granska och rapportera hur Umeå kommun arbetar för att uppnå målen i den övergripande planen för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning och ge prioriterade åtgärdsförslag. UFR ska även spela en aktiv roll i kommunens förändringsarbete när det gäller frågor som rör människor med funktionsnedsättning. 

Funktionshinderrådet ska:

  • hålla sig underrättad om befintliga verksamheter och insatser av betydelse ur funktionshindersynpunkt samt följa förändringar i efterfrågan på dessa (exempelvis kommunikationer och trafikmiljö, bostäder och bostadsmiljö, arbete och sysselsättning, skola och barnomsorg, kultur och fritid, social hemtjänst och sjukvård i hemmet)
  • hålla sig underrättad om planeringsaktiviteter av betydelse inom berörda förvaltningar
  • ha en granskande och uppföljande roll
  • samla in funktionshindrade medborgares synpunkter och erfarenheter.
  • initiera och aktivt verka för informationsinsatser till funktionshindrade personer och andra målgrupper
  • framföra önskemål och motivera resursförstärkning hos ansvarig nämnd.
  • vara interkommunal remissinstans i vissa frågor
  • ha en opinionsbildande roll.  

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.