Startsida Umeå kommun

Historik för funktionshinderrådet

Hösten 1971 gick dåvarande Kommunförbundet ut med en rekommendation till Umeå kommun att bilda ett kommunalt handikappråd och tillade att det borde vara sociala centralnämndens, senare socialnämnden, ansvar att ta initiativ till det.

Handikapprådets uppgifter skulle vara att hålla sig underrättad om befintliga resurser till exempel färdtjänst, skyddad sysselsättning, specialbostäder, hjälpservice, medicinsk rehabilitering och skola med mera. Rådet skulle vidare följa förändringen i efterfrågan av samhällets service, samla in handikappades synpunkter och erfarenheter, följa allmänna utvecklingen inom forskning och vara interkommunal remissinstans til exempel i planeringsfrågor.

I april 1973 samlades Kommunala handikapprådet (KHR) på socialförvaltningen i Umeå. Socialförvaltningen hade bjudit in följande myndigheter och organisationer att utse ledamöter i handikapprådet: DHR, HCK, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, skolstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden.

Det poängterades tidigt att KHR inte skulle vara en kommunalt vald nämnd med befogenheter att fatta beslut. Rådet skulle inte behandla enskild persons ärende utan vara rådgivare till och förse primärkommunal samt lokalt verksamma landstingskommunala och statliga organ med synpunkter och förslag i aktuella, generella frågor på handikappområdet.

Den handikappolitiska frågan kommit att utvecklas från en vårdfråga till en medborgarfråga. I dag talas det mer om tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. KHR hamnade också som ett råd under kommunstyrelsen och är inte längre socialnämndens ansvar.

2014 bytte Kommunala handikapprådet namn till Umeå kommuns funktionshinderråd (UFR). UFR fortsätter att ha en central roll i den kommunala verksamheten när det gäller dessa frågor.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.