Startsida Umeå kommun
Bild på gamla bron

Gator och parker

Gator och parker planerar för, bygger och förvaltar gator och vägar, parker, gång- och cykelvägar, industrispår, broar, torg och övriga allmänna platser i kommunen. Verksamheten budgeterar, planerar och upphandlar/beställer drift och underhåll av dessa områden.

Vi har även ansvar för upplåtelse av mark, grävningstillstånd, torghandel och offentliga toaletter.

Gator, trafik och trafikplanering

Verksamheten fullgör kommunens skyldigheter som väghållare. Det innebär investeringar i gator, drift och underhåll. Trafiksäkerhet är också ett viktigt inslag i verksamheten. I arbetet ingår också administration av kommunala åtaganden gentemot enskilda vägar, myndighetsuppgifter och en del uppgifter när det gäller deponi och räddningstjänst.

Läs mer om verksamheten

Parker och grönområden

Verksamheten arbetar med drift och underhåll och investeringar i parker för att tillgodose allmänhetens krav på god parkmiljö.

Läs mer om verksamheten

Kontakt

Lämna synpunkter, ställ frågor eller gör felanmälan av trafikljus, gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser med mera:

Webbformulär för felanmälan 

Kommunappen

Kommunens övergripande infrastrukturplanering

Läs mer om stadsplanering och byggande

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.