Startsida Umeå kommun

Personal, Gator och parker

Gator och parker består av tre områden:
planering och projekt, gatudrift och parkdrift.

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39  
karin.isaksson@umea.se  

Planering och projekt

I planering och projekt ingår följande delar:

  • trafik: planering och utredning
  • gator och parker: projektering samt investering/byggande
  • färdtjänst: handläggning och beslut, parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Gatudrift

I gatudrift ingår följande delar:

  • driftledning: drift och underhåll inom väghållningsområdet
  • driftgrupp: maskintjänster och manuellt arbete inom gatudrift

Per Hilmersson
gatudriftchef
090-16 14 62
per.hilmersson@umea.se

Myndighetsutövning

I myndighetsutövning ingår följande delar:

  • allmän platsmark, godkännande av TA-planer, utfärdande av lokala trafikföreskrifter, fakturering externt, diarieföring av inkommen handling, sekreterare tekniska nämnden

Annika Kjellsson Lind
administrativ chef
090-16 13 71
annika.lind.3@umea.se

Parkdrift

I parkdrift ingår följande delar:

  • park- och naturmark: planering och utredning, utveckling och strategiskt arbete
  • park- och naturmark: projektering och investering/byggande
  • parkdrift i egen regi: parkunderhåll  med egen personal inom centrala staden och Teg
  • parkdrift på entreprenad: parkunderhåll i östra, västra och norra stadsdelarna och i Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar

Parkdriften ansvarar för kommunens park- och naturmark. Det innebär parker, lekparker, skogs- och naturområden och grönytor längs gator.

Michael Holmström
parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare
090-16 14 31
michael.holmstrom@umea.se

Kontakt

Lämna synpunkter, ställ frågor eller gör felanmälan av trafikljus, gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser med mera:

Webbformulär för felanmälan 

Kommunappen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.