Startsida Umeå kommun

Miljömål

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. De har blivit riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och av vem det bedrivs. Arbetet med de sexton miljökvalitetsmålen vilar på fem grundläggande värden. En ekologiskt hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Umeås miljömål

Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Profilområden för Umeå kommun

Sveriges miljökvalitetsmål berör Umeå på ett eller annat sätt undantaget en Storslagen fjällmiljö. Umeå har utöver miljökvalitetsmålen att lyfta tre områden som bedöms särskilt viktiga eller intressanta för Umeå att arbeta med. Dessa områden benämns profilområden:

Attraktiv boendemiljö

Umeå ska vara en kommun där medborgare och besökare upplever boendet och omgivningen som attraktiv och trivsam. Umeå ska karakteriseras av att:

  • byggandet är hållbart och kretsloppsanpassat
  • staden är tät och upplevs spännande med insprängda grönområden och vackra parker
  • tillgänglighet till närliggande/bostadsnära/stadsnära naturområden är hög.

Umeå ska vara ett energihushållande samhälle där energianvändningen utgår från förnybara energikällor. Umeå ska bli ledande i omställningen till ett samhälle där energianvändningen utgår från förnybara energikällor, vara öppen för nya lösningar på energiområdet och skapa förutsättningar för produktion av till exempel biobränslen, vind- och solenergi. Kommunen ska själv vara en föregångare genom att bli fri från fossila bränslen. Energihushållning är en självklarhet.

Umeås goda dricksvatten

Umeås grundvattentillgångar håller hög klass och vi har särskilt goda förut­sättningar att leverera dricksvatten av högsta kvalitet. Vi ska därför skydda våra tillgångar på grundvatten och utveckla resursen i en värld där tillgången på rent drickvatten blir allt sämre. Dricksvatten som varumärke och resurs blir känt för våra medborgare såväl i Umeå som i övriga landet.

Miljömålen är antagna av kommunfullmäktige 2008-05-26.

Mer information
Miljömål

Klicka på bilden för att ladda ner broschyren (pdf).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.