Startsida Umeå kommun

Externa styrdokument

Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dessa finns ett antal andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter. Interna styrdokument för kommunens verksamheter hittar du under interna styrdokument till vänster.

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument som har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder eller stadsdirektören. Vi har valt att publicera dokumenten i ämnesområden oavsett om dokumentet har klassificerats som en policy, en strategi, plan eller ett program eftersom namnsättning och klassificering har varierat under åren.

Allmänt

Alkohol och droger

Arbetsmarknad

Bostadsmarknad

Ekonomi

Energi

Folkhälsa

Företag och näringsliv

Handel och service

Kultur

Mark

Miljö

Offentlig plats

Planering och byggande

Översiktsplan (webbsida)

Säkerhet och beredskap

Tillgänglighet, mångfald, jämställdhet

Trafik

Volontärarbete

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.