Startsida Umeå kommun

Representation av kvinnor och män inom musik, scenkonst, film, teater och litteratur

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förhoppningar och inte styras och begränsas av stereotypa föreställningar om kön. Umeå kommun har goda förutsättningar att bli en jämställd kommun. Kön spelar roll och det är därför viktigt att utgå från ett genusperspektiv när vi ser på våra verksamheter och hur vi ska utveckla vårt arbete för att kunna ge en jämställd medborgarservice. Kommunen ska vara en drivkraft för ett jämställt samhälle, det handlar om att medvetandegöra livsvillkoren för flickor och pojkar, kvinnor och män i vår kommun.

Umeå kommun har ett övergripande jämställdhetspolitiskt mål:

  • Att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Läs mer om kommunens jämställdhetsarbete i Strategi för jämställdhetsarbete i Umeå kommun.

Könsfördeling i kulturarrangemang i Umeå under 2014

Umeå kommun har för tredje året i rad tittat närmare på könsfördelningen i några av Umeås stora musik- och kulturarrangemang under 2014. Representation på scen i stora musik- och kulturfestivaler samt de olika kulturarrangemang som finns med i Rajden med bred spridning över genrer har mätts genom att räkna de kvinnor och män som omnämns i respektive program. Undersökningen ämnar skapa en bild över hur representationen av kvinnor respektive män ser ut i Umeås kulturutbud.

Representation säger långt ifrån allt om normer och maktfördelning men visar på mönster och skevheter som kan vara viktiga att synliggöra och problematisera för att få till stånd en strukturell förändring. Att uppmärksamma könsfördelning är ett sätt att arbeta med jämställdhet. Umeå kommuns jämställdhetsarbete syftar till att uppnå det av kommunfullmäktige uppsatta målet: "Att skapa förutsättningar för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv".

Så vilka har makten över kulturen?

Total könsfördelning i kulturarrangemang 2014
Könsföredelning i kulturarrangemang 2014

Musikfestivaler i Umeå 2014

Umeå Open 2014
Jazzfestivalen 2014
Folkmusikfestivalen Umefolk 2014
Holmöns visfestival 2014
House of Metal 2014

Kulturfestivaler i Umeå 2014

MADE 2014
Umeå europeiska filmfestival 2014
Littfest 2014

Kulturarrangemang i Rajden 2014
Umeå teaterförenings programtidning

Rajden 2014 (körer ej inräknat)
Rajden 2014 (körer inräknat)
Rajden 2014: kvinno- respektive mansdominerade arrangemang

Nationell statistik

Under perioden 2000–2009 hade 257 svenska spelfilmer premiär, endast 19 procent av dessa hade en kvinna som regissör. Ändå är nästan hälften av alla utexaminerade studenter i filmregi kvinnor. (Källa: Svenska filminstitutet)

Redan  i det antika Grekland fanns stereotypa föreställningar om konst och kön. Exempelvis ansågs det aktiva skrivandet anså män, medan det passiva läsandet av någon annans verk lämpade sig för slavar och kvinnor. (Källa: SOU 2007: 108 Kön, makt och statistik)

År 2008 ansöka 109 kompositörer om bidrag från Kulturrådet, av dessa var 26 procent kvinnor. Ny statistik visar att denna siffra år 2012 har ökat till 36 procent. (Källa: Kulturrådet, Jämställdheten och mångfalden ökar, 2013)

Mansdominans på ledande positioner inom musikbranschen

För mer information om Umeå kommuns jämställdhetsarbete, kontakta:

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
linda.gustafsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.