Startsida Umeå kommun

Arbete för jämställdhet

För att stödja arbetet med jämställdhet har kommunen antagit en strategi för jämställdhetsarbete. Jämställdhet ska på ett konkret sätt finnas med och tillämpas i alla led av beslutsprocessen och i alla dokument som Umeå kommun står bakom.

Ledande i jämställdhetsarbetet är att det ska vara relevant för verksamheternas arbete och uppdrag. Ett aktivt jämställdhetsarbete är centralt för att uppnå intentionerna med kommunens strategiska plan inom dess fem prioriterade områden: goda livsvillkor, livslångt lärande, växande näringsliv och kompetensutveckling, välutvecklad ideell sektor, samt en god samhällsplanering.

CEMR-deklarationen om jämställdhet

En central utgångspunkt för kommunens jämställdhetsarbete är den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män som Umeå kommun har undertecknat. Denna är framtagen av europeiska kommun- och region­för­bundens samarbetsorganisation (CEMR).

Deklarationen är ett politiskt dokument och ett instrument för arbetet med jämställdhet. Dess grundläggande sex principer och trettio artiklar utgör riktlinjer och fungerar som ett verktyg och en inspirationskälla i arbetet med jämställdhet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.