Startsida Umeå kommun

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska.

1 januari 2010 kom lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som bygger på regeringens minoritetspolitiska strategi, som innebär att minoriteter har rättigheter som Umeå kommun har skyldighet att erbjuda. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur. Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och förvaltningsområdet för finska, det innebär att de minoriteterna har även ett förstärkt skydd.

Lagen innebär att Umeå kommun

  • informerar minoriteterna om lagen
  • ger inflytande och samråder med representanter för minoriteterna
  • skyddar och främjar minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller delvis på finska och samiska vid efterfrågan, även på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuder förskola och äldreomsorg helt eller delvis på finska och samiska vid efterfrågan.

Vad gör kommunen?

En arbetsgrupp med representanter för kommunens olika verksamheter samordnar och arbetar fram rutiner för att möta de behov som minoriteterna har. Gruppen driver och planerar informationsinsatser för en ökad kunskap om minoriteter och minoritetspråk i Umeå kommun. Arbetsgruppen har också samråd med minoriteterna för att få mer kunskap om vilka behov som minoriteterna har och om vad som kan erbjudas i kommunen.

Umeå kommun erbjuder bland annat:

Förskola på finska och samiska

Finsk träffpunkt för seniorer

Samisk träffpunkt för seniorer

Hemtjänst på finska

Finsk enhet på Ersboda vård- och omsorgsboende

Lagen på olika språk

Sydsamiska: Laake nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre

Nordsamiska: Láhka našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra

Lulesamiska: Láhka rijkalasj unneplågoj ja unneplågojgielaj birra

Finska: Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Meänkieli: Laki kansalisista minuriteetistä ja minuriteettikielistä

אקט איבער נאציאנאלע מיניאריטעטן און נאציאנאלע מיניאריטעט שפראכן  Jiddisch

Romani arli: Kanuni bašo nacionalikane minoritetia thaj minoritetikani čhib

Romani kelderash: Zakono pa le nationalni minoritetora haj le minoritetonge/cine shiba

Romani kale: Kanuni pa nationalne minoriteturi ta minoriteturitšib

Svenska: Sveriges nationella minoriteter

Symbol
Kontakt

Kontakta arbetsgruppen för minoritetsreformen

Alla invånare har möjlighet att påverka genom dialog och synpunkter till politiker.

Läs mer under dialog och synpunkter

Aktuellt

Bildspel om minoritetsarbetet i Umeå kommun

Se här.

Nyhetsbrev

Några gånger per år ger vi ut ett nyhetsbrev där vi berättar om vad som händer. Alla nyhetsbrev finns publicerade under 'Nyhetsbrev' i menyn.

Läs månadens nyhetsbrev

Mer information

Faktablad om minoritetsreformen (pdf)

Nationella minoriteter och förvaltningsområden (pdf, karta)

Minoritet.se (Sametingets webb­plats för nationella minoriteter)

Regeringens minoritetspolitik (Regeringens webbplats)

Minoritetsspråk (Institutet för språk och folkminnen)

Sidan har granskats 2018-09-03

Sidans kortadress: www.umea.se/minoriteter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.