Startsida Umeå kommun

Finskt förvaltningsområde

Umeå kommun är förvaltningsområde för finska, det innebär att det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetspråk. I kommunen bor det finsktalande som verkar och utövar sin kultur och finska språket, därför är det naturligt att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska.

Umeå kommun blev finsk förvaltningsområde 1 februari år 2011 och det betyder att kommunen särskilt skyddar och främjar finsk kultur och finska språket. Det innebär att kommunen:

  • informerar finsktalande om lagen
  • ger inflytande och samråder med representanter för finsktalande
  • skyddar och främjar finska språket och finsk kultur, med särskilt fokus på barn
  • ger service och erbjuder myndighetskontakt helt eller delvis på finska vid efterfrågan
  • ger barn-och äldreomsorg helt eller delvis på finska vid efterfrågan.

Kontakt med kommunen

Välkommen att ta kontakt med Umeå kommun på finska genom att ringa växeln på 090- 16 10 00 och be om vidarekoppling.

Minoritessamordnaren nås på 090 - 16 1157, socialtjänsten nås på 090 - 16 10 02.

Finska språket och finsk kultur

Kommunen arbetar fortlöpande med hur finsk kultur och finska språket ska främjas i praktiken och hur behovet från finsktalande ska mötas. En del handlar om att synliggöra och sprida kunskap om finsk kultur. I högerspalten finns länkar för mer kunskap.

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare med finsk inriktning
Umeå kommun
090-16 11 57 
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Socialtjänsten ger råd och stöd på finska

Du som är finskspråkig kan få råd och stöd av socialtjänsten på ditt eget språk på 090-16 10 02.

Sidan har granskats 2018-11-06

Sidans kortadress: www.umea.se/finska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.